Maatschappelijk verantwoord ondernemen

SUEZ ondersteunt het principe van duurzaam afval- en grondstoffenmanagement door aandacht te besteden aan veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en continuïteit.

Het beleid van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is onder andere gebaseerd op het beleid van onze moederorganisatie SUEZ dat is vastgelegd in het Ethics Charter. Het beleid wordt ondersteund door een doeltreffend managementsysteem dat voldoet aan internationale (management) standaarden en komt tot uiting in jaarlijks vast te stellen doel- en taakstellingen.

In het kader van dit beleid hanteert SUEZ de volgende uitgangspunten:

  1. Streven naar een rendabele bedrijfsvoering, zodat de continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd.
  2. Advies verlenen aan de klant en streven naar klanttevredenheid, leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten en een betrouwbare partner zijn in het afvalbeheer van de klant.
  3. Voldoen aan wet- en regelgeving en het aanbieden van oplossingen die vanuit economisch, sociaal en ecologisch oogpunt aanvaardbaar zijn. Ervoor zorgen dat we over de nodige gegevens beschikken wat betreft onze activiteiten om de impact op het leefmilieu, de gezondheid en de veiligheid van alle werknemers en derden tot een minimum te beperken.
  4. Door het voorzien in opleidingen en bewustmakingscampagnes verzekeren we dat iedereen binnen de organisatie geïnformeerd is en blijft betreffende de veiligheids-, milieu- en kwaliteitsaspecten van de arbeidsmiddelen, de installaties en de onderneming.
  5. Zowel aan eigen personeel als aan personeel van derden de nodige informatie verstrekken over veiligheids- & milieunormen eigen aan de organisatie, activiteit en behandelde afvalstromen. Doeltreffende beschermingsmaatregelen en -middelen invoeren en opleggen aan het eigen personeel als aan derden.
  6. De eigen medewerkers voortdurend te motiveren en op te leiden, om op een verantwoorde manier hun functie te kunnen vervullen.
  7. Een open communicatie voeren en regelmatig overleg plegen evenals de nodige informatie/kennis ter beschikking stellen aan de medewerkers, de directe omgeving, de klanten, de overheid, de industrie, de beroepsfederaties en de pers.
  8. Preventieve maatregelen nemen om noodsituaties, ongevallen, schade en incidenten te vermijden en om mogelijke schade aan mens en milieu tot een minimum te beperken. In geval van incidenten, onmiddellijk een onderzoek instellen en de nodige maatregelen treffen.
 Onderzoek en innovatie stimuleren op het domein van dienstverlening, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en leefmilieu. SUEZ voert de nodige registraties, analyses, audits en evaluaties uit op relevante parameters volgens de in het managementsysteem opgenomen procedures en werkinstructies om continue verbetering door te voeren. Deze continue verbetering is een verantwoordelijkheid van iedere medewerker.

Bij SITA staan we allemaal voor dezelfde uitdaging: de toekomst leefbaar houden. Dit doen we door voortdurend te innoveren en nieuwe veilige oplossingen te bedenken voor duurzaam afvalmanagement. Deze beleidsverklaring en de hieraan afgeleide doelstellingen zijn openbaar en worden op aanvraag beschikbaar gesteld.

 

Wieger Droogh

Algemeen Directeur

Juli 2013