2015: het kanteljaar, financieel gezien

De economische omstandigheden ten spijt beschouwen we 2015 voorlopig als een kanteljaar; een jaar waarin de neergaande lijn van de afgelopen jaren langzaam uitvlakte, en heel voorzichtig een beweging omhoog maakte. Voor het eerst sinds lang maakten we onze financiële doelstellingen weer waar. Belangrijk is dat we een gezonde cash flow hebben waardoor er ruimte ontstaat om te investeren in opdrachtgevers en projecten.

Dat we bedrijfseconomisch betere resultaten boeken, is niet te danken aan het feit dat wereldwijd de grondstoffenprijzen zijn gedaald. Voor ondernemingen, zoals SUEZ, die een deel van hun resultaat boeken met de afzet van secundaire grondstoffen, is de daling van grondstofprijzen een lastig gegeven. Vanzelfsprekend geldt dat dan ook voor het tot stand brengen van grondstoffenkringlopen. De prijs van virgin materialen is zo laag dat de vraag naar gerecycled materiaal op een te laag pitje staat.

Kenmerkend voor de economische situatie is dat de eerder opgebouwde overcapaciteit in de verwerkings- en in de inzamelmarkt ons nog steeds parten speelt: onze marges daalden gedurende lange tijd. De economische groei is vanaf 2008 achtergebleven bij de prognoses waarop investeringsbeslissingen werden genomen. Merkbaar is tevens dat veel productiecapaciteit van opdrachtgevers naar Azië en Oost-Europa is verplaatst: onze klanten produceren in Nederland minder afval.

Investeringen

In 2015 hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in nieuwe bewerkings- en productiecapaciteit. Dit betreft onder andere een verdrievoudiging van de sorteercapaciteit in Rotterdam (12 miljoen euro); een direct gevolg van het succes van de kunststofinzameling in Nederland. Daarnaast investeerden we in de bouw van QCP (Quality Circular Polymers) voor de productie van kunststof compounds (totale investering 35 miljoen: 42% participatie van SUEZ). In totaal investeerden we in 2015 bijna 34 miljoen uit eigen middelen in nieuwe installaties, materialen en materieel.

Ondanks onze gezonde financiële positie zit ook aan onze jaarlijkse investeringsruimte een grens. Het maakt dat we niet alle mogelijke kringlopen direct kunnen ontwikkelen en sluiten, en dat we keuzes moeten maken in welke inzamel- en verwerkingsmiddelen we investeren. Juist ook hierom gaan we uit van co-creatie; samen investeren is een optie waarbij SUEZ niet per se uit is op een meerderheidsaandeel. Samenwerken, bijvoorbeeld door inzameling-, bewerking- en/of productie uit te besteden, maakt nadrukkelijk onderdeel uit van onze strategie.

Omzet

In 2015 boekte SUEZ in Nederland een omzet van 457 miljoen euro, een stijging van ruim 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Circa 70% hiervan is afkomstig uit de inzamelingsactiviteiten, het overige deel wordt gemaakt door het scala aan bewerkings-, verwerkings- en productieactiviteiten dat daarna volgt: van sorteren tot verbranden (met energieterugwinning), van advies tot terug leveren van grondstoffen.

Eigen en maatschappelijk resultaat

De EBITDA daalde naar 33 miljoen euro, onder meer veroorzaakt door aanloopkosten voor de kunststofkringloop.

Ten aanzien van kunststofrecycling valt nog het volgende op te merken. Helaas vallen de opbrengsten van de waardevolle fracties (die laag blijven als gevolg van het lage prijsniveau van virgin grondstoffen) zo goed als weg tegen de kosten van verwerking van de restfractie. Maatschappelijk relevant is dat deze stroom, op de geringe restfractie na, niet hoeft te worden verwerkt in een AEC tegen aanzienlijk hogere tarieven.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen