Doelstelling COruimschoots overtroffen

In 2015 hebben we, evenals in 2014, onze doelstelling voor de CO2-footprint overtroffen. We streefden naar 2% emissiereductie en realiseerden uiteindelijk 4,4% (ter vergelijking: in 2014 bereikten we een besparing van 3,8%). Voor dit resultaat is uitgegaan van het brandstofverbruik per vervoerde ton1. In 2015 werd in totaal 3.313 kiloton afval vervoerd; per ton kostte dat 5,4 liter brandstof. In 2014 ging het nog om 5,7 liter per ton.
Voor 2016 blijft de reductiedoelstelling van 2% gehandhaafd. Gelijktijdig ambieert SUEZ trede 4 van de CO2-prestatieladder, te behalen in 2016.

Footprint

Voor de CO2-footprint worden alleen de scope 1- en scope 2-emissies weergeven (cijfers in kton).

2015 2014
Gas 2.2 1.9
Brandstof 56,6 56,8
Elektriciteit 23,0 20,7
Overige (propaan, vliegreizen, zakelijke kilometers) 0,2 0,4
Totaal 82,0 79,7

 

Het verschil in het gasverbruik wordt veroorzaakt door een nieuwe activiteit bij SUEZ Almelo. Daar wordt een destillatieproces (dimethylformamide) uitgevoerd voor een opdrachtgever.
De toename van het elektriciteitsverbruik heeft zijn oorzaak in de ingebruikname van de uitbreiding van de sorteerlijn in Rotterdam.

Vermeden emissies door kernactiviteiten

Hoewel SUEZ in veel gevallen (slechts) een gedeelte van de keten voor haar rekening neemt, is er voor gekozen om de (vermeden) emissie in de gehele keten te rapporteren. Dit omdat er (nog) geen richtlijnen bestaan voor het toewijzen van emissies tussen de verschillende schakels van de keten én omdat onze sturing van stromen grote impact heeft op de CO2-emissies in de keten. De vermeden CO2-emissie in de keten voor 2012 en 2013 zijn herberekend met in brancheverband afgestemde emissiefactoren.

CO2-emissie verwerking afvalstoffen (in kton)

2015 2014
Storten 8 4
Verbranden 1.162 1.201
Glas -17 -18
Hout -11 -9
Metaal -34 -38
Papier -674 -658
Plastic -148 -107
Oplosmiddelen -7 -6
Totaal 280 368

CO2-prestatieladder

Vanwege de certificatie voor trede 4 van de CO2-prestatieladder voert SUEZ ketenanalyses uit voor de stroom brandbaar afval (afvalenergiecentrale) en kunststof verpakkingsafval.

Voor de kunststofstroom hebben we ons ten doel gesteld om in 2017 20 kiloton meer te sorteren dan in 2016, terwijl in dat laatste jaar ook een energiebesparingsonderzoek bij de sorteerinstallatie op het programma staat. De reductiedoelstellingen voor de verbranding worden onder meer ingevuld door verhoging van het energierendement en een vermindering van het aantal onderhoudstops (van eens per half jaar naar eens per anderhalf jaar – vanaf 2016).

Meer informatie vindt u hier.

Maatregelen

De besparingsacties om de doelstelling van 2% te behalen, bestonden in 2015 onder meer uit training en coaching van vrachtwagenchauffeurs met als doel een zuiniger rijgedrag. Aan de hand van route-optimalisatie, optimalisatie van de belading, en transport over water en spoor bespaarden we op ritten (lees meer hier).
In 2016 worden bovenstaande maatregelen aangevuld door zoveel mogelijk zonnepanelen en het initiëren van meer transport via schip en trein. Daarnaast zetten we de slimme meters in om te bepalen waar we de meeste winst op onze locaties kunnen behalen.

1 Overleg in de branche en met de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) heeft ertoe geleid dat we met ingang van 2015 ook de CO2-emissie van SUEZ ReEnergy tot de scope 1-emissies rekenen. Dat is in het verleden niet gedaan. Het energieverbruik mag wel in mindering worden gebracht op het totale verbruik; er wordt meer elektriciteit geproduceerd dan verbruikt. Voor 2015 is gebruik gemaakt van de emissiefactoren van 2014 omdat de cijfers anders niet meer goed vergelijkbaar zijn.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen