Sinds jaren weer vooruitgang, en niet alleen in geld

SUEZ Recycling & Recovery realiseerde voor het eerst weer de financiële doelstellingen. De jaren van diepgaande recessie liggen achter ons en we slagen er in ons aan te passen aan de nieuwe realiteit. Ook worden verlieslatende contracten uitgefaseerd. Minstens zo belangrijk is dat nieuwe overeenkomsten steeds kwalitatiever – anders dan alleen op prijs – worden ingevuld. De boodschap dat we urgent aan de circulaire economie (moeten) werken, heeft post gevat. Dat maakt dat we met opdrachtgevers intensiever kunnen werken aan hun afval- en grondstoffenmanagement.

Inherent aan de positie en rol van SUEZ als bedrijf in afval- en grondstoffenmanagement is dat we de gehele keten willen overzien (productie-consumptie-afval-grondstof). Daar waar afval ontstaat, zijn we altijd al succesvol geweest. En steeds vaker adviseren we om productie van afval te voorkomen en/of terugwinning van grondstoffen te vergemakkelijken. Zo zitten we aan tafel met productontwerpers, producenten, aannemers en architecten in de bouw. Met name bij grote klanten, die duurzame ambities hebben, presteren we uitstekend en kunnen we ons innovatieve vermogen aanspreken.
Aan de achterkant van de keten – daar waar grondstoffen worden afgezet en hergebruikt – is in 2015 sprake van de nodige hectiek. Lees ook Innovatie en Ontwikkeling. Vele ideeën voor toepassingen en concrete innovaties zijn gepasseerd, in weerwil van de economische ontwikkeling waarbij grondstoffenprijzen behoorlijk zijn gedaald. Dit laatste zette een enorme druk op de afzet van secundaire grondstoffen, en daarmee op de snelheid van de ontwikkeling van de circulaire economie.

Het mag duidelijk zijn dat dit niet strookt met de ambities van SUEZ.

  • Op korte termijn is het financieel pijnlijk omdat het met de lage grondstofprijzen veel moeilijker is voldoende rendement te realiseren met de afzet van grondstoffen. Dit maakt recycling economisch zwaarder. Dit geldt ook voor nieuwe ondernemingen als QCP (joint venture; productie van kunststof compounds), waar de invloed van prijzen van virgin materiaal (in dit geval de olieprijs) zich doet gelden.
  • Op langere termijn betekent het dat de door ons noodzakelijk geachte versnelling naar de circulaire economie nog onvoldoende op gang komt. De financiële prikkel om grondstoffen terug te winnen, is namelijk minder.

Organisatie: van materieel naar stromen

Onze organisatie bevindt zich sinds geruime tijd in verandering. Nadat we eerder de organisatiestructuur aanpasten, werken we nu hard aan een cultuur en werkwijze die past bij onze strategische ambities, met name in de richting van de circulaire economie. Onderdeel hiervan is de kwalitatieve benadering van klanten en hun grondstoffen; gestaag verschuiven we de focus van onze organisatie, zowel als het gaat om het werk (van het wegzetten van materieel naar het terugwinnen van stromen) als om de business (van verkopen naar adviseren).
Sinds 2014 steken we veel energie in het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie. In 2015 initieerden we daarvoor een cultuurprogramma. De cijfers uit het jaarlijkse MTO tonen dat sprake is van toenemende betrokkenheid.

Meer samenwerking in de markt

Met de herintroductie van onze onderneming onder de naam SUEZ Recycling & Recovery positioneerden we ons nadrukkelijk als onderneming in afval én grondstoffen: met de ultieme ambitie om bij te dragen aan de ontwikkeling naar de circulaire economie.
Feitelijk gaven we daarmee aan wat we al jarenlang in praktijk brachten en nu met nadruk sneller willen ontwikkelen. Anders dan voorheen is dat we aangaven het vooral samen te willen doen: met partners. Die boodschap is overgekomen. Meer dan ooit trekken we op met concullega’s en worden we benaderd door nieuwe en bestaande partners. SUEZ wordt gezien als partner waarmee valt te innoveren.

Deze samenwerking wordt gevonden op meerdere gebieden: op het gebied van afval en grondstoffen (lees meer bij innovatie & ontwikkeling, maar ook op het gebied van duurzame logistiek.

In 2015 heeft SUEZ ook de commerciële tak van de onderneming Dar Milieu overgenomen en is daarmee verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de bedrijfsmatige klanten in de regio Nijmegen.
Ook namen we alle activiteiten van BOWIE Containers in Oss over. Concreet betreft dit activiteiten in het gebied tussen Nijmegen, Waalwijk en Helmond. De bedrijfsactiviteiten van onze locatie in Wijchen zijn daarbij overgeplaatst naar de locatie in Oss.

Een relevant onderdeel in onze onderneming betreft SUEZ Riool Services waar zo’n 100 mensen werken. Deze specialisten bieden totaaloplossingen voor rioolreiniging en -inspectie, kolkeninventarisatie en -lediging en onderhoud van vetputten, maar functioneren in een sterk op prijs concurrerende markt. In 2015 is hard gewerkt aan het herorganiseren en herpositioneren van deze onderneming.

Ketens soms regisseren, soms aanjagen

De markt zelf ontwikkelt zich in hoog tempo naar een geheel van deel- en niche-markten. SUEZ heeft nadrukkelijk bepaald op welke ketens (markten) ze de regie wil voeren: hout, plastics, gevaarlijk afval, glas en papier. In andere markten willen we zoveel als mogelijk participeren, aanvullen en ondersteunen.

In 2014 verwierven we 60% van de gemeenten als opdrachtgevers voor het sorteren van de stroom PMD (plastics, metaal en drankverpakkingen). Onderdeel van onze propositie was de garantie dat we het sorteerrendement van 75% naar 90% zouden brengen. Dat leidde tot twee aanzienlijke uitdagingen: zorgen voor voldoende capaciteit om de aanzienlijke stroom PMD te kunnen verwerken, en gelijktijdig het beloofde sorteerrendement te realiseren.
Beide uitdagingen hebben we met verve volbracht. (Lees ook over het resultaat in het kader van het Ketenakkoord). Door een extra lijn en nieuwe techniek te integreren, slaagden we er in de verwerkingscapaciteit te verdrievoudigen. Gaandeweg realiseerden we ook het sorteerrendement, met de aantekening dat deze in 2016 ook weer onder druk is komen te staan. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het PMD-materiaal dat wordt aangeleverd; er is overduidelijk een ontwikkeling gaande waarbij door huishoudens gescheiden afval minder goed wordt aangeboden dan in eerdere jaren.

Hoe de gehele PMD-stroom wordt uitgesorteerd in zeven verschillende (en waardevolle) fracties, is onder meer te zien in deze korte video. (voor de lange versie: klik hier)

In 2015 kozen meerdere grote ondernemingen voor SUEZ, zoals IKEA, en realiseerden we in gezamenlijkheid uitstekende preventie- en scheidingsresultaten bij andere opdrachtgevers. Het gevolg is dat onze aanpak en propositie wordt herkend (en erkend). Lees meer bij Klanten ontmoeten en Consultancy & Analyse . In marktsegmenten, bestaande uit middelgrote en kleinere ondernemingen, boekten we met name in de markt van bouw- en sloopafval, goede resultaten; we investeren hier fors in onze e-commerce-aanpak. Lees meer hier.

De markt van gevaarlijk afval bleek in 2015 weerbarstig. Als gevolg van de lage grondstofprijzen is de teruglevering van gevaarlijk afval als grondstof voor nieuwe productie onder druk komen te staan. De marges zijn hierdoor laag, terwijl aanzienlijke investeringen nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving, persoonlijke veiligheid, en het opleidingsniveau van medewerkers.
In 2015 hebben we volop geïnvesteerd: circa een miljoen euro in voorzieningen. Op deze wijze zorgen we voor continuïteit van verwerking ten behoeve van onze opdrachtgevers. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de investeringen in 2015 ten aanzien van de (brand)veiligheid van onze locatie Maastricht. Hierbij hebben we meer voorzieningen geïntroduceerd dan de vergunning eiste.

In 2015 werd de intentieovereenkomst getekend voor het realiseren van een geheel nieuwe keten; die waarbij uiteindelijk 100.000 ton dikke mestfractie – met behulp van warmte van SUEZ ReEnergy – zal worden gedroogd tot organische mestkorrels. Het gaat om een initiatief van SUEZ en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Milieu en veiligheid

In 2015 realiseerden we onze CO2-doelstelling ruimschoots, een resultaat dankzij de diverse maatregelen om het brandstofverbruik (transportdiesel) te verminderen, zoals hier en hier valt te lezen.

Veiligheid blijft binnen SUEZ veel aandacht houden. De resultaten zijn er dan ook naar. In 2015 werd de laagste AFR (accident frequency rate) genoteerd. Ook de doelstelling voor ASR (accident severity rate) werd ruimschoots gehaald.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen