Definities / betrouwbaarheid kernindicatoren

Indicator Betrouwbaarheid  Definitie 
Netto omzet Betrouwbaar: extern getoetst Opbrengst van aan derden geleverde goederen en verleende diensten na aftrek van de over de omzet geheven belastingen
EBITDA Betrouwbaar: extern getoetst Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization
Aantal medewerkers Betrouwbaar (is een momentopname) Totaal aantal actieve werknemers van de maatschappij per 31/12, ongeacht het type arbeidsovereenkomst, werkrooster, ontvangen bedragen en de periodiciteit van de lonen. Onder ‘actief’ wordt verstaan; werknemers die voor hun daadwerkelijke werk worden betaald, of van wie de arbeidsovereenkomst is opgeschort in afwachting van de hervatting van de beroepsactiviteit.
Ziekteverzuim % Betrouwbaar Het aantal kalenderdagen afwezigheid in verband met ziekte of een ongeval, gedeeld door het aantal kalenderdagen
Ongeval Betrouwbaar Onverwachte en plotse gebeurtenis die de oorzaak is van een lichamelijk letsel, een psychisch trauma, een ziekte of overlijden. Ongevallen die zich voordoen tijdens verplaatsingen om dienstredenen, zijn arbeidsongevallen (met uitsluiting van de ongevallen op de weg van en naar het werk)
Fatale ongevallen eigen personeel Betrouwbaar Ongeval met dodelijke afloop van eigen medewerker (exclusief het woon-werkverkeer en privésituatie)
Fatale verkeersongevallen (derden) Betrouwbaar Verkeersongeval met dodelijke afloop van derden
Ongevallen met verzuim Betrouwbaar door koppeling HRM-bestanden met HSE-bestanden Zie definitie ‘ongeval’ en ‘ziekteverzuim’
AFR Betrouwbaar: getoetst door aandeelhouder Frequentiegraad: het aantal ongevallen met verzuim x 1.000.000, gedeeld door het aantal gewerkte uren
ASR Betrouwbaar: getoetst door aandeelhouder Ernstgraad: aantal verzuimdagen in verband met ongevallen x 1000) / aantal gewerkte uren
Waterverbruik Betrouwbaar vanwege facturen Waterverbruik van grondwater, hemelwater en leidingwater.
Elektriciteitsverbruik Betrouwbaar vanwege facturen Het betreft zowel het elektriciteitsverbruik van onze kantoren als van onze processen.
Gasverbruik Betrouwbaar vanwege facturen Het betreft zowel het gasverbruik van onze kantoren als van onze processen.
Verbruik dieselolie Betrouwbaar vanwege facturen Het betreft zowel het dieselverbruik van onze vrachtwagens als van onze leasewagens.