Effectief beheer van zowel risico’s als kansen is essentieel voor het succesvol uitvoeren van onze strategie. Vanuit de discipline Enterprise Risk Management wordt structureel (vijf à zes jaar vooruit) gekeken naar allerlei aspecten en ontwikkelingen rond onze onderneming. Daarvan worden risico’s geïnventariseerd en ingeschat. Beoordeeld wordt wat de impact op onze onderneming en onze stakeholders kan zijn, en welke maatregelen en/of kansen er uit (moeten) voortkomen.

Hierna is een beperkt overzicht opgenomen van aspecten en ontwikkelingen die onze aandacht hebben.

Circulaire economie

De belangrijkste kans die we als onderneming hebben, is dat we een centrale rol hebben in de circulaire economie. Deze economie heeft een enorm streven in zich, dat wereldwijd steeds meer wordt overgenomen. De potentie hiervan is enorm.

Wet- en regelgeving

De afvalmarkt wordt kenmerkt door beleidsmatige regulering en een strikte regelgeving. Vanzelfsprekend heeft dat grote invloed op onze onderneming en onze sector. In essentie geldt dat onze markt zich in voorgaande jaren niet zo professioneel had ontwikkeld zonder wet- en regelgeving. Gelijktijdig kan wet- en regelgeving risico’s opleveren, bijvoorbeeld omdat deze te snel van kracht wordt of juist wordt aangepast. Dit kan investeringen teniet doen, of soms activiteiten op locaties belemmeren of onmogelijk maken.

Daarentegen blijft wetgeving soms ook achter of ontwikkelt zich te langzaam. Zo zou de circulaire economie meer stimulans vanuit de overheid kunnen gebruiken, zeker met huidige lage prijzen in de wereldwijde grondstoffenmarkt. Te denken valt aan het verplichten van gebruik van secundair materiaal in nieuwe producten.
De regelgeving rond end-of-waste-criteria, waardoor afvalstoffen via be- en opwerking sneller als grondstof kunnen worden aangemerkt, neemt erg veel tijd in beslag.

Per 1 januari 2015 werd de belasting op het verbranden van restafval geïntroduceerd. Om te voorkomen dat daardoor stromen zouden wegvloeien naar het buitenland, was flankerend een exportheffing geïntroduceerd. Het ministerie van Financiën heeft echter deze maatregel teruggedraaid door de heffing op nihil te stellen. De maatregelen zou niet houdbaar en handhaafbaar zijn. Wat SUEZ betreft, is daarmee een ongelijk speelveld ontstaan waarbij de Nederlandse sector in het nadeel is gekomen en in gevaar wordt gebracht, juist op een moment dat er enig herstel zichtbaar was. Vertrek van brandbaar afval naar het buitenland wordt nu in de hand gewerkt, en het oorspronkelijke doel van de maatregel – het stimuleren van recycling – wordt zo niet behaald.

Macro-economie en politiek

Economische en politieke ontwikkelingen worden zorgvuldig gemonitord. Elders in dit verslag (en ook hierboven) wordt melding gemaakt van de wisselwerking tussen de wereldwijde markt van primaire grondstoffen en die van de secundaire. De lage prijzen voor oorspronkelijke grondstoffen, zoals aardolie en gas, zetten de afzet en de prijs voor teruggewonnen grondstoffen onder druk. Dat vormt een risico voor degenen die hard werken aan het creëren van kringlopen: de circulaire economie.

Het behoeft geen uitleg dat in een Europese markt als die van afval (en grondstoffen) Europees beleid veel invloed kan doen gelden. Het is daarom te betreuren dat de Europese commissie zo weinig ambitie vertoont als het gaat om het stimuleren van de circulaire economie.
Een goed voorbeeld van een politieke, impactvolle ontwikkeling, is de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (Brexit). SUEZ heeft zich hier al op beraden, hoewel het effect nog moeilijk valt te voorspellen. Mogelijk wordt dit makkelijker nadat we de eerste onzekere periode na het besluit achter ons hebben gelaten. Overigens wordt afval- en grondstoffenwetgeving voor een belangrijk deel op Europees niveau bepaald.

Demografische ontwikkeling

De vergrijzing van onze bevolking is makkelijk te vertalen naar het medewerkersbestand van SUEZ. Dit laatste telt relatief veel 40-plussers, vooral aan de inzamelkant. In het kader van duurzame inzetbaarheid vormt dit een risico voor onze onderneming.

Online en digitalisering

De ontwikkelingen in de online en digitale wereld kennen kansen en bedreigingen. Zo bestaat nu natuurlijk de mogelijkheid van het ontwikkelen van een mondiale online marktplaats; er ontstaan dan andere relaties en eventueel andere aanbieders en afnemers, en eventueel zelfs andere kringlopen.

In de communicatie-/informatievoorziening naar opdrachtgevers biedt het voor SUEZ uitstekende mogelijkheden. Lees meer hier.

Gelijk aan andere sectoren vormt de dreiging van ‘hackers’ een issue. Het beveiligen van onze systemen en (vertrouwelijke) data stelt steeds hogere eisen.

Claimcultuur

Nog niet zo zeer in Nederland, maar wel bij andere onderneming in de groep ervaren we een zekere toename van claims.

Vervuiling van stromen

Voor een weer zo hoogwaardig mogelijke toepassing van grondstoffen is het van belang dat stromen zo schoon mogelijk blijven. De kwaliteit van de bronscheiding van stromen staat soms onder druk.

Dat bleek bij de PMD stroom die gesorteerd wordt in onze installatie in Rotterdam waarvan we in 2015 de capaciteit verdrievoudigden. Deze gemengde fractie van plastics, metaal en drank kartons is afkomstig uit gemeenten c.q. huishoudens en het blijkt dat het scheidingsgedrag minder voorbeeldig wordt. Stromen worden steeds onzuiverder aangeleverd, waarbij het er op lijkt dat in huishoudens steeds minder zorgvuldig wordt gescheiden. SUEZ is van mening dat de verantwoordelijkheid van adequate sortering niet alleen bij de onderneming kan liggen; meer partijen, zoals de gemeenten, hebben een taak als het gaat om het verbeteren van het scheidingsgedrag.

Veiligheid voor milieu en mens

In operaties als die van SUEZ draait het om logistiek (transport, op- en overslag) en om processen waarbij mensen direct betrokken zijn: eigen medewerkers, die van derden en verkeersdeelnemers. Daarnaast schuilt in onze processen een zeker milieurisico. Bij falen en/of bijvoorbeeld brand kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Niet voor niets heeft veiligheid in al zijn dimensies de hoogste prioriteit.

Reputatieschade

In grote lijnen onderscheiden we drie vormen van mogelijke reputatieschade waarop we ons voorbereiden. Een minder groot geacht risico is dat we het doelwit worden van actie- en/of belangenorganisaties die zo de politieke agenda willen beïnvloeden. Een andere mogelijkheid betreft een kwestie van SUEZ Group en/of een andere SUEZ-onderneming die effect kan hebben op de reputatie van SUEZ in Nederland. Daarnaast kan publieke agendasetting, terecht of onterecht, uitgroeien tot een publiek debat, zoals de onjuiste berichtgeving over een overschot aan plastic afval (maart 2016). We worden dan verplicht om met eigen communicatie te reageren.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen