Met dit verslag legt SUEZ Recycling and Recovery Netherlands (SITA Nederland Holding BV) verantwoording af over haar prestaties en die van haar dochterondernemingen in het kalenderjaar 2015. Dit heeft betrekking op de bedrijfsvoering in het algemeen en op duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder. Daarnaast geven we inzicht in de plannen en projecten voor 2016 en die op de middellange termijn.

 Dit verslag verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Country Board van SUEZ in Nederland; alle leden zijn nauw betrokken en hebben – onder meer aan de hand van een interview – informatie aangeleverd met betrekking tot hun portefeuille. Daarnaast is ten behoeve van de samenstelling van dit rapport gebruik gemaakt van beschikbare managementinformatiesystemen en aanvullende informatie van verantwoordelijke medewerkers.

Gelijktijdig hebben we op basis van de materialiteitsanalyse richting gegeven aan de inhoud en de (thematische) opbouw van de website. De materialiteitsanalyse is een resultaat van de stakeholderdialoog die we voor onze strategieontwikkeling en in het kader van het Global Reporting Initiative (G4) uitvoerden.

Voor dit verslag hebben we gebruik gemaakt van de richtlijn G4 van het Global Reporting Initiative (optie Core), zie ook de General disclosures en de Specific disclosures.

Het verslag werd gepubliceerd op 30 juni 2016. SUEZ heeft de ambitie om het verslag over 2016 eerder in het nieuwe jaar te publiceren.

Scope

SUEZ in Nederland doet verslag van de financiële en niet-financiële prestaties van alle bedrijfsonderdelen van SITA Nederland waar ze voor meer dan 50% aandeelhouder is.

Betrouwbaarheid

SUEZ streeft naar transparante, betrouwbare verslaglegging. Daarom is als bijlage een tabel opgenomen waarin relevante indicatoren nader worden verklaard. Bovendien wordt in de tabel aangegeven of de waarde is gebaseerd op schattingen of metingen en wordt de mate van betrouwbaarheid vermeld.

De indicatoren worden aan het begin van elk kalenderjaar verzameld en door de aandeelhouder SUEZ groep steekproefsgewijs geverifieerd. SUEZ in Nederland monitort zelf de gegevens die vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen worden gegenereerd.

Externe verificatie

Net als in voorgaande jaren heeft SUEZ in Nederland kosten en baten van volledige externe verificatie afgewogen en besloten het verslag niet als geheel te laten verifiëren. Onze financiële cijfers worden wel extern getoetst.