Milieuprestaties organiseren en onderbouwen

De focus van SUEZ Recycling & Recovery op het onderdeel milieu begint bij een flink aantal wettelijke verplichtingen die een onderneming als de onze nu eenmaal heeft. Die focus wordt echter verbreed aan de hand van de 12 commitments vanuit SUEZ Group, en specifieke acties binnen Nederland. Uiteindelijk leidt dit tot een steeds kleinere CO2-footprint.

De organisatie wordt hierbij ondersteund door een elftal medewerkers van de afdeling Health Safety & Environment (HSE).

Jaarlijks ontwikkelt de afdeling HSE een Actieplan Milieu & Duurzaamheid dat enerzijds voorziet in een projectplan dat een scala aan (lokale) verbetermaatregelen behelst. Anderzijds voorziet dit plan in een gedetailleerd opleidingsprogramma voor alle denkbare functies in de onderneming. Deze vallen overigens onder de verantwoordelijkheid van de afdeling HR. HSE adviseert, signaleert en ondersteunt inhoudelijk.
Onderdeel van het actieplan zijn de interne milieuaudits; in 2015 werden alle 21 geplande audits uitgevoerd.

Maatregelen

In het jaarplan besteedt SUEZ aandacht aan alle operationele aspecten van onze onderneming; van (vloeistofdichte) vloeren tot het introduceren van slimme energiemeters. In 2015 is veel aandacht uitgegaan naar het fenomeen branden. Zoals uit het overzicht hieronder blijkt, is sprake van een jaarlijkse stijging.

Zo hebben we naar aanleiding van onze brand in 2014, bij onze overslaglocatie van gevaarlijk afval in Maastricht, vergaande maatregelen genomen om in de toekomst een dergelijk incident te voorkomen. Niet alleen zijn de oude compartimenten voorzien van 60 minuten brandwerende compartimenten (met een automatische Air schuimblussing) die tevens een extra scheiding aanbrengen tussen de opslag van diverse soorten gevaarlijk afval; ook wisten we door logistieke maatregelen onze ‘hoeveelheid opgeslagen materialen’ in deze compartimenten sterk te verlagen. Deze maatregelen gaan elk veel verder dan hetgeen door wet- en regelgeving wordt opgelegd.

Om het aantal branden terug te brengen, liefst tot nul, hebben we met twee branchegenoten (Van Gansewinkel en Shanks) de handen ineengeslagen. Via een gezamenlijke projectgroep zijn we op zoek naar de wijze(n) waarop we branden kunnen voorkomen. Daarnaast wisselen we best practices van gebruikte detectie- en blusvoorzieningen uit. Een voorbeeld hiervan is het project met thermolansen waarmee de temperatuur van houtsnippers kan worden gevolgd, en zo broei tijdig te ontdekken.

Gerapporteerde milieu-incidenten en klachten

2015 2014 2013
Brand/broei/rook 31 28 18
Hydraulieklekkages 25 17 27
Overig 30 30 20

Van de 31 branden zijn er 18 door eigen medewerkers geblust; in de overige gevallen is de brandweer betrokken geweest. De oorzaak valt vaak niet te achterhalen, anders dan dat in 19 gevallen sprake was van broei of een chemische reactie.

In 2015 hebben we klachten van omwonenden in Rotterdam over stof- en geuroverlast gehad. Vanwege de stofoverlast geldt nu een dwangsom van 2.000 euro per overtreding; deze is in 2015 niet geïnd.

Verbruikscijfers

In 2015 rapporteren we de volgende verbruikscijfers.

2015 2014 2013
Aardgas (m3) 1.197.886 1.050.248 1.068.863
Diesel vrachtwagens (m3) 18.053 18.108 18.329
Diesel contractors 2.910 2.998 2.422
Elektriciteit (kWh) 50.598.000 45.404.000 43.694.262
Waterverbruik (m3) 97.100 97.000 97.500

De verbruikscijfers van elektriciteit en gas over 2014 zijn gecorrigeerd aan de hand van de in 2016 ontvangen definitieve afrekeningen van leveranciers.

De toename van aardgas is direct te herleiden naar het opwerken van afvalstoffen voor een specifieke opdrachtgever met als resultaat dat deze opnieuw kunnen worden gebruikt. De stijging van het elektriciteitsverbruik komt zo goed als geheel voor rekening van de uitgebreide sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam.

Opgewekt en afgezet (SUEZ ReEnergy)

2015 2014 2013
Opgewekte elektriciteit (MWhe) 271.207 260.161 262.464
Afgezette warmte (MWhth) 26.835 23.675 26.487
Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen