SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is actief in de gehele afval- en grondstoffenketen. In Roosendaal beschikken we over een state-of-the-art afvalenergiecentrale.

Eindverwerking met productie van warmte en energie

Afval dat niet kan worden hergebruikt of gerecycled, wordt primair verwerkt in afvalenergiecentrales. We beschikken over een eigen installatie met R1 status (status van nuttige toepassing) in Roosendaal. Deze afvalenergiecentrale (AEC) levert elektriciteit aan het openbare net (en voor eigen gebruik) – waarvan 55% (2015) aangemerkt wordt als groene energie – en warmte aan een nabijgelegen kassencomplex. Via een smart grid wordt de restwarmte van de AEC benut voor verwarming (warm water) aan de nieuwbouwwijk Stadsoevers in Roosendaal (nu nog alleen aan een school).

Er wordt nog steeds geïnvesteerd in de verduurzaming van deze installatie, dit door meer elektriciteit en warmte uit een ton afval te halen.

Meer warmte en energie

SUEZ ReEnergy zette in 2015 343.335 ton afval door. In totaal werd daarmee 271.207 MWh geproduceerd. Hiervan is circa 14% benut voor de eigen systemen, de rest is geleverd aan het openbare net. De levering van warmte bedroeg 98.24911 TeraJoule, waarvan 97% werd geleverd voor kassenverwarming en 3% aan de school.

Aan de hand van een innovatief project ‘rookgaskoeling in de schoorsteen’ zijn we er in 2015 in geslaagd de elektriciteitsproductie met 4% te verhogen.
Gelijktijdig wordt hard gewerkt aan de realisatie van een speciale installatie voor het drogen van mest naar organische korrels als bodemverbeteraar. Hierdoor zullen we de warmte van de verbranding nog beter gaan benutten. Dit project ontwikkelen we in nauwe samenwerking met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Reststoffen AEC

Bij het verbranden van afval benutten we alle mogelijkheden om ook het milieurendement te verhogen. Van het afval blijft na verbranding nog 25% as over, ook wel bodemas genoemd. Dit bestaat voornamelijk uit steentjes, zandachtig materiaal, onverbrand afval en verschillende metalen. Een gespecialiseerd bedrijf haalt de metalen eruit en werkt de as op tot een bouwstof, die slechts onder gecontroleerde omstandigheden mag worden gebruikt om milieuschade te voorkomen. In de Green Deal tussen de Nederlandse AEC’s en de overheid is vastgelegd dat tegen 2020 alle assen veilig en vrij als bouwstof gebruikt moeten kunnen worden. SUEZ committeert zich aan de inspanningsverplichting om de assen te wassen en behaalt nu al een score van ruim 50%.

Uit de verbranding ontstaan ook rookassen. Met hulpstoffen reinigen we deze zodanig, dat de uitstoot aan alle Europese normen voldoet. Bij ReEnergy gebruiken we daarvoor natriumcarbonaat, dat in Frankrijk bij Reloset weer wordt omgezet in soda voor de glasindustrie ter plekke.

Op de hitte van de ovens dwarrelt vliegas mee naar boven. Dit wordt afgevangen, bewerkt en ingezet als vulmiddel bij de productie van asfalt.

Storten

SUEZ zoekt voortdurend naar mogelijkheden om meer afval (beter) te hergebruiken als grondstof of er een nuttige toepassing voor te vinden. We doen zelf onderzoek en staan open voor ideeën van derden. Ons doel is steeds meer waarde uit afval te halen. Slechts afvalstromen die (nog) niet kunnen worden gerecycled of verbrand voor energieterugwinning, worden aangeboden bij externe stortplaatsen. Storten gebeurt binnen SUEZ en in Nederland nog maar minimaal. Wij hebben geen eigen (operationele) stortplaatsen.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen