Dialoog zodat we kunnen co-creëren

In 2014 heeft SUEZ nadrukkelijk de bakens verzet. Behalve dat we aandacht hebben voor de eigen operatie, de eigen klanten en ons marktaandeel, richtten we de blik ook nadrukkelijk naar externe partijen. Co-creatie is daarbij het uitgangspunt: we willen partnerships aanjagen en aangaan met allerlei partijen in de markt en sector, waaronder opdrachtgevers, klanten, leveranciers én concurrenten. Deze houding wordt gemotiveerd door het besef dat afvalmanagement een cruciale positie heeft op de grondstoffenrotonde. En dat het urgent is om de circulaire economie tot stand te brengen. SUEZ neemt als marktleider hierbij haar verantwoordelijkheid.

Samen denken én doen is ons inziens cruciaal, reden waarom de dialoog met stakeholders in toenemende aandacht krijgt vanuit alle onderdelen in de onderneming. Zo heeft de Country Board via verschillende publieke media haar hand uitgereikt voor verdergaande samenwerking met marktpartners, terwijl intern wordt geïnvesteerd in de advies-expertise van accountmanagers, en niet in het minst: via de nieuwe consultancytak SUEZ Scope.

Co-creatie begint bij een open houding en transparante communicatie. Dit komt tot uiting door deelname in verschillende netwerken en via verschillende relaties, en door producties als dit jaarverslag. Voor het jaarverslag passen we G4 van het Global Reporting Initiative (GRI) toe, een belangrijke rapportagerichtlijn voor duurzaamheidsverslagen. Mede naar aanleiding hiervan is de dialoog met stakeholders – naast de vele informele contacten – meer gestructureerd. Dit leidt uiteindelijk tot een heldere rapportage van thema’s die relevant worden gevonden door stakeholders en door onze onderneming. Deze rapportage geeft richting aan de inhoud van het geïntegreerde jaarverslag en vormt waardevolle informatie voor de Country Board.

Op zoek naar materialiteit

In 2014 zijn we – in het kader van GRI G4 – begonnen met een interne inventarisatie en analyse van de zogenoemde materiële aspecten. Dit hield onder andere in dat we bepaalden wie onze belangrijkste stakeholders zijn en welke thema’s we meest relevant (meest materieel) achten. Deze inventarisatie vond plaats aan de hand van een enquête onder medewerkers.

De interne dialoog en analyse volgden we op met verschillende bijeenkomsten met externe stakeholders. Zo spraken we – onder leiding van MVO Nederland – gedurende een hele dag met vertegenwoordigers van grotere opdrachtgevers, zowel uit de private als uit de publieke sector. Aan deze bijeenkomst namen meerdere leden van de Country Board deel, waaronder de algemeen directeur.

We hielden daarnaast interviews met beleidsmakers/beïnvloeders op gemeentelijk niveau en spraken met partners in de keten (verwerkers en afnemers van onze stromen). We creëerden een beeld van de materialiteit die leeft onder de stakeholdergroep ‘handhavende overheid’ via interviews met eigen medewerkers. Vanzelfsprekend betrokken we in onze analyse andere bronnen, zoals vanuit onze branche (via de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD) en de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder klanten en medewerkers.

Op basis van de interne en externe stakeholderdialoog is het oordeel van stakeholders per materieel onderwerp beschreven en gewaardeerd. De boodschappen van stakeholders aan de onderneming zijn door de Country Board beantwoord. Zie de materialiteitsmatrix en de materialiteitsanalyse.

In dialoog

Naast de gestructureerde dialoog in het kader van GRI G4 onderhoudt SUEZ formele en informele relaties in diverse netwerken en gremia. Hieronder een niet-limitatief overzicht:

In ons bezoekerscentrum bij de sorteerinstallatie (sorteren van PMD) in Rotterdam ontvangen we allerlei geïnteresseerden; van algemeen publiek tot klanten, politici, landelijke beleidsmakers, gemeenten, bedrijven, NGO’s en wetenschappers. Met deze locatie namen we ook deel aan het Weekend van de Wetenschap (open huis). In 2015 ontvingen we ruim 2.000 bezoekers.

Opdrachtgevers onderscheiden we in diverse segmenten. Criteria hiervoor zijn onder meer de omvang van de opdrachtgever, en de omvang en duurzame ambitie van de opdracht. Elke opdrachtgever proberen we op maat te bedienen en aan te spreken. Het ligt voor de hand dat grotere opdrachtgevers met een duurzaamheidsagenda veel meer met ons in dialoog zijn dan anderen. Gelijktijdig spannen we ons in om ook met kleinere opdrachtgevers (online) dialoog tot stand te brengen, onder meer om stromen beter te kunnen terugwinnen. En daarmee in te spelen op het groeiende bewustzijn voor de circulaire economie.

Onze medewerkers worden vertegenwoordigd via een actieve ondernemingsraad waarmee de directie regelmatig overlegt. Daarnaast kennen we het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder medewerkers (MTO). Verder is er veel aandacht voor de kwaliteit van de lijncommunicatie. En maken we gebruik van middelen als de SUEZ Krant, het SUEZ Magazine, intranet en communicatiemiddelen op locatie zoals narrow casting, flyers en posters. Klantgerichtheid, veiligheid en duurzaamheid zijn terugkerende thema’s.

SUEZ streeft naar goede contacten met overheden op zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau. Daarbij beperken we ons niet tot het voldoen aan wet- en regelgeving. We adviseren en denken mee over allerlei onderwerpen, zoals over:
• passende(re) inzamelsystemen, zoals diftar
• veiligheid in het verkeer op lokaal niveau
• ontwikkeling en uitvoering van beleid in gemeenten, en op landelijk niveau, zoals in het kader van het Ketenakkoord Kunststof Kringloop en het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). In 2015 waren we een van de ondertekenaars van de Green Deal ZES: Zero Emissions Stadslogistiek.

Het Ketenakkoord Kunststof Kringloop werd door SUEZ ondertekend in 2013, samen met ruim 60 andere organisaties. Dit akkoord heeft als doel de kringloop van kunststof keten te sluiten. In 2015 behaalden we in onze Rotterdamse installatie een sorteerrendement van 90%, waarmee we onze doelstelling met 10% overschreden. We sloten vervolgens de keten door via de joint venture QCP (Quality Circular Polymers) de gesorteerde materialen om te zetten in grondstof voor kunststof producerende industrie. Meer over de ketens (en een video over sorteren in Rotterdam) vindt u hier.

Onze license-to-operate wordt voor een deel bepaald door de relatie die we onderhouden met omwonenden van locaties en installaties, en zelfs langs onze inzamelroutes. In gesprek met burgers passen we, indien nodig en/of gewenst, onze werkwijze aan, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de routes langs scholen (aan het begin en einde van schooltijden) of we rijden binnen de gestelde zogenaamde venstertijden in de binnenstad om verkeersdrukte tijdens winkeltijden te verminderen.
Een voorbeeld van structureel overleg betreft de communicatie rond de afvalenergiecentrale SUEZ ReEnergy in Roosendaal. Behalve met omwonenden heeft SUEZ ook met andere stakeholders, waaronder de gemeente Roosendaal en de provincie Noord-Brabant, uitstekende relaties opgebouwd.

Wij voeren regelmatig overleg met keten- en branchepartners om samenwerking en kennisuitwisseling in de keten te verbeteren of te bevorderen. We zijn betrokken bij verschillende overleggen. Zo neemt SUEZ op Europees niveau deel aan de Fédération Européenne des Activités du Déchet et de l’Environnement (FEAD). We zijn op nationaal niveau lid van de branchevereniging Vereniging Afvalbedrijven (VA) waarvan de algemeen directeur van SUEZ in Nederland bestuurslid is. Daarnaast zijn we lid van de ondernemersverenigingen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VNO-NCW. Ook leveren we actief bijdragen aan kennisbijeenkomsten, zoals over thema’s als ‘grensoverschrijdend afvalverkeer’, en het jaarlijkse symposium Afval & Industrie. SUEZ levert tevens docenten voor cursussen afvalmanagement voor overheden.
Nieuw (2016) is onze betrokkenheid bij het Clean Mobility Center, dat als ambitie heeft kennis en kunde in Europa te delen rond duurzame mobiliteit.

Inkoop; ook dialoog

Een speciale vorm van dialoog is die met leveranciers van producten en diensten. Vanzelfsprekend is ook bij het inkoopbeleid onze missie leidend.

Onze maatschappelijke verantwoorde inkoopstrategie kent een viertal belangrijke pijlers; er moet worden voldaan aan de ethische gedragsregels (richtlijn ’ethisch verantwoord inkoopgedrag’) die we binnen SUEZ hoog houden; we vermijden producten waarbij sprake is van kinderarbeid; vanzelfsprekend zoeken we naar mogelijkheden voor CO2-reductie; én naar mogelijkheden om bij te dragen aan de circulaire economie. 

SUEZ werkt samen met een groot aantal leveranciers, partners en onderaannemers. Hiermee worden contract- en/of prijsafspraken gemaakt of wordt een raamovereenkomst afgesloten. Daarbij sturen we zoveel mogelijk op duurzaamheid, terwijl ook de prijs en innovatie meetelt in onze afweging. In 2014 is een Supplier Selection & Evaluation Model ontwikkeld. In 2015 is begonnen met de toepassing ervan op de samenwerking met (bestaande en nieuwe) leveranciers. Bij de selectie en evaluatie worden leveranciers gescoord op verschillende, mee te wegen MVO-aspecten. Indien een bedrijf niet aan onze normen voldoet, of er geen verbetering optreedt, wordt uiteindelijk afscheid genomen van deze leverancier.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp

Gerelateerde artikelen