De missie van SUEZ is ook leidend voor het eigen inkoopbeleid. Een van de pijlers onder dit beleid is dat we zoveel mogelijk circulair inkopen. Gelijktijdig onderzoeken in welke mate we al voldoen aan de nieuwe richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, ISO 20400.

SUEZ werkt samen met een groot aantal leveranciers, partners en onderaannemers. Hiermee worden contract- en/of prijsafspraken gemaakt, al dan niet in het kader van een raamovereenkomst. Vanzelfsprekend sturen we daarbij op duurzaamheid terwijl we, daar waar mogelijk, eisen stellen aan de toepassing van secundaire grondstoffen.

In 2016 deden we dat onder meer bij de inkoop van rolcontainers en containers voor ziekenhuisafval. We schreven voor dat deze worden gemaakt van granulaat uit gesorteerd huishoudelijk verpakkingsafval. Niet toevallig gaat het hier om kunststof; van deze voor ons belangrijke circulaire stroom willen we het gebruik stimuleren en aantonen wat er al kan met uit afval teruggewonnen grondstoffen.

Bij inkoop moet worden voldaan aan de ethische gedragsregels (richtlijn ’Ethisch verantwoord inkoopgedrag’) die we binnen SUEZ hooghouden. We vermijden producten waarbij mogelijk sprake is van kinderarbeid. Vanzelfsprekend zoeken we naar mogelijkheden voor CO2-reductie en – zoals hierboven geschetst – naar mogelijkheden om bij te dragen aan de circulaire economie.

Inkoop tool

In 2016 introduceerden we een nieuw inkoop tool binnen SAP/SRM. Hierdoor is het voor de organisatie eenvoudiger hun weg te vinden in een catalogus van een leverancier. Belangrijk in dit kader is ook de efficiency door een heldere koppeling tussen inkooporder en factuur.

Schaalvoordeel

Binnen Nederland en/of de Benelux en Duitsland zoekt SUEZ naar mogelijkheden om met de aan ons gelieerde ondernemingen, zoals SUEZ Energy en SUEZ Water, op te schalen bij inkoop. Zo kunnen we relatief snel voordeel boeken door schaalvergroting. Inkoop van andere zaken, zoals banden, trucks en copiers vinden al plaats op Europees (groeps)niveau.

Inkopen op Europese schaal is complex en daardoor soms lastig te verwezenlijken. Dit heeft onder meer te maken met een beperkt aantal leveranciers die kunnen leveren in alle landen. Specificaties bij inkooppartners zijn continu aan verandering onderhevig en nationale wetgevingen lopen niet synchroon.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp