Centraal in de strategie van SUEZ is dat we ons ontwikkelen als producent en leverancier van grond- en hulpstoffen, naast onze rol als inzamelaar en verwerker van afval. Deze inzet komt rechtstreeks voort uit onze missie om de circulaire economie tot stand te brengen.

In afval- en grondstoffenketens waarin we een aanzienlijke of leidende positie hebben, streven we naar regie over de hele keten heen, tot en met de hernieuwde toepassing van materialen. Inherent is dat we met klanten optrekken: we realiseren de reductie van afvalstromen, kosten en het gebruik van (primaire) grond- en brandstoffen in productieprocessen.

Gelijktijdig kiezen we voor een multiniche-strategie waarmee we – soms regisserend of initiërend, soms faciliterend en opererend – steeds meer kleine en grote kringlopen tot stand brengen.

Focus op kwaliteit, niet op volumes

Deze strategie, hoe juist en relevant ook, leidt tot spanningsvelden. De grootste hiervan wordt gevormd door de snelheid waarmee onze organisatie kan en wil veranderen (lees ook hier), ten opzichte van de aanzienlijke snelheid waarmee onze omgeving verandert en de noodzaak om sneller onze samenleving te verduurzamen.

We werken daarom al langer– stap voor stap – aan de cultuurverandering. In essentie draait dit om de idee-fixe dat we slechts containers verhuren en vooral het idee dat we slechts handelen in afvalvolumes. We willen juist onze focus steeds nadrukkelijker richten op de kwaliteit van de stromen. Hierom investeren we veel tijd en energie in de dialoog met onze medewerkers en initiëren zo de verbinding met elkaar, en met onze ambities.

Focus op disruptie en eigenaarschap

Kijkend naar onze externe omgeving willen we sneller reageren op kansen in de markt en vragen van klanten. Als het gaat om afvalstromen, streven we aan de hand van innovatie naar steeds hoogwaardigere toepassingen. En om veranderingen te versnellen, willen we ook verstoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organisatie van de landelijke inzamelstructuur. En bijvoorbeeld de uitgangspunten waarop onze (gescheiden) afvalinzameling is gebaseerd.

De grondstoffenrevolutie gaat gepaard met disruptie, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe concepten en nieuwe samenwerkingen. Het veroorzaken van die disrupties mag niet alleen van SUEZ komen. Om succesvol te zijn, moet de verantwoordelijkheid worden gedeeld. Met klanten én met concurrenten.

Focus op leiderschap

Op de Nederlandse afval- en grondstoffenmarkt behoorde SUEZ Recycling & Recovery Netherlands lange tijd tot de top drie van grootste ondernemingen. Met het samengaan van de andere twee van deze top, is een andere verhouding ontstaan. Onze strategie verandert daardoor echter niet, anders dan dat we nog nadrukkelijker zullen inzetten op de kwaliteit en flexibiliteit van onze dienstverlening. Evenmin wijken we af van onze ambities om in en met onze sector samen te werken en te bouwen aan de circulaire economie. Onze leidende rol hier willen we behouden en uitdragen.

Vijf pijlers onder onze strategie

Onze langetermijnstrategie is gefundeerd op een vijftal pijlers:

  • We verbinden de voorkant met de achterkant

We werken aan de slimme terugwinning van afvalstromen voor nieuwe producten en diensten waarbij we de ‘voorkant’ (opdrachtgevers en hun productieprocessen) en de ‘achterkant’ (op-, be – en verwerken van afvalstromen) van de keten met elkaar verbinden. We creëren en sluiten ketens. Gestaag verleggen we onze focus op de verwerking van afval en de toepassing van grondstoffen.

  • We gaan voor re- en upcycling

Aan de hand van innovatieve technologie, concepten en toepassingen streven we naar meer en hoogwaardige grondstoffen uit afvalstromen. We willen zo weinig mogelijk reststoffen overhouden.

  • We versnellen door samen te werken

Co-creatie is cruciaal. SUEZ gelooft in strategische samenwerking in de keten om zo voor alle betrokkenen meerwaarde te realiseren. Door krachten te bundelen, kunnen we opschalen en opschakelen. De grondstoffenrevolutie moet namelijk versnellen.

  • We maken gebruik van elkaars mogelijkheden

In de afvalmarkt ontstaan meerdere deel- en nichemarkten waarin vele spelers hun eigen specifieke rol hebben. Sommige stromen kunnen we zelf verwerken, andere moeten we samen doen, of zelfs aan anderen laten. Uitbesteden, gunnen, samenwerken, faciliteren, initieren, elke vorm van betrokkenheid door SUEZ is mogelijk.

  • We bieden duurzame oplossingen

Voor onze opdrachtgevers vervullen we in toenemende mate behoeften die de huidige tijd, maatschappij en economie oproepen. Of deze nu financieel, maatschappelijk of duurzaam van aard zijn. Dat geldt ook voor ons serviceniveau; we passen onze operationele, informerende en/of adviserende rol aan op de maat en behoefte van klanten aan.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp