Onze inzet voor CO2-reductie organiseren we vooral via de acties in het kader van de CO2-prestatieladder. In 2016 bereikten we niveau 4 van deze gerespecteerde meetlat. Op dit niveau wordt verwacht dat we steeds beter in kaart brengen welke reductie we realiseren bij de verwerking van afvalstromen in de keten.

Resultaat CO2-reductie

Voor het derde achtereenvolgende jaar overtroffen we in 2016 onze doelstelling voor de CO2-voetafdruk. In totaal nam de CO2-emissie op basis van het brandstofverbruik per vervoerde ton af met 2,4%. Onze doelstelling was 2%.

Dit resultaat is bereikt aan de hand van een aantal maatregelen, zoals de opleiding Het Nieuwe Rijden (207 chauffeurs in 2016) en de introductie van software voor route-optimalisatie (lees meer). De laatste maatregel leidde tot een besparing van ruim 330.000 km en daarmee 133.500 liter brandstof, ofwel 431 ton CO2.

Het project Optimalisatie Beladingsgraad is in 2016 voortgezet maar heeft niet meer resultaat opgeleverd dan in 2015. Daarnaast hebben we minder transport over water kunnen realiseren dan we ons ten doel hadden gesteld. Vervoer per trein blijkt te inflexibel om te passen in de dagelijkse operatie.

In het kader van elektriciteitsreductie is besloten in 2017 zonnepanelen te installeren op 10 locaties. Daarnaast hebben in 2016 diverse technische aanpassingen bij SUEZ ReEnergy tot meer energie-efficiency geleid.

Voor de CO2-footprint worden alleen de scope 1- en scope 2-emissies weergeven.

2016     2015       
hoeveelheden in kton
Gas 2,3 2,2
Propaan en warmte 0,05 0,05
Brandstof vrachtwagens 52,5 54,7
Brandstof ReEnergy 1,9 1,7
Brandstof leasewagens 2,2 2,3
Totaal scope 1 emissies 59,55 60,95
Elektriciteit* 24,6 26,7*
Overige (vliegreizen, zakelijke kilometers) 0,2 0,2
Totaal Scope 2 emissies 24,8 26.9
     
TOTAAL emissies 84,4 87,9

Als gevolg van de inzet in het kader van de CO2-prestatieladder is bovenstaande tabel verder verfijnd. Dit heeft tot een andere opstelling dan in het jaarverslag over 2015 geleid.

* In het verslag over 2015 is hier 23,0 vermeld. Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van de emissiefactor (CO2-emissiefactoren.nl). Deze leidt tot een verbeterde uitkomst.

Doelen scope 1

In 2016 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd en vastgesteld door de Country Board. In plaats van jaarlijkse doelstellingen is nu gekozen voor een termijn van drie jaar.

In de periode 2017-2019 streven we naar een reductie van 3,5% van het brandstofverbruik ten opzichte van 2016, dit per getransporteerde ton afval dat via route-inzameling door SUEZ is overgenomen. Voor de stromen die niet via route-inzameling zijn getransporteerd geldt een reductiedoelstelling van 2 % in 2017 – 2019 ten opzichte van 2016.

Hierom voorziet het actieprogramma in verschillende acties, veelal voortzettingen van eerdere acties:

  • Het opleiden van 200 chauffeurs in Het Nieuwe Rijden
  • Routeoptimalisatie bij de papierinzameling
  • Monitoring brandstofverbruik (real time volgen van rijgedrag)
  • Inzet van hybride – en elektrische voertuigen (voor specifieke opdrachtgevers)
  • Een te organiseren competitie onder leaserijders
  • Het plaatsen van laadpalen

In 2016 heeft bij onze afvalenergie-installatie ReEnergy in Roosendaal nog slechts één reguliere onderhoudsstop plaatsgevonden, in plaats van twee. Dat scheelt 30.000 liter diesel (97 ton CO2).

Doelen scope 2

Voor de doelstellingen scope 2 emissies geldt dat voor 2017 is gekozen voor het uitvoeren van een aantal acties. De acties in dit kader bestaan uit het plaatsen van zonnepanelen op de daken van onze locaties, onderzoek naar de actualiteit en het uitvoeren van acties uit verschillende energiebesparingsonderzoeken. De introductie van ledverlichting maakt hier onderdeel van uit. Ook stellen we een plan op om het energielabel C voor kantoorgebouwen te krijgen (2023).

Doelen scope 3

De scope 3-emissies betreffen de emissies gedurende de levenscyclus van een product, dus in de hele keten. In het kader van ketenregie kunnen we ook kijken naar reductie van deze emissies.

  • Gezien de verwachte te sorteren hoeveelheid kunststofverpakkingen wil SUEZ in 2017 37.000 ton meer in de keten laten sorteren dan in 2016. Uit onze ketenanalyses blijkt dat elke kiloton gerecycled product goed is voor 2,1 kiloton CO2.
  • Om het rendement van de installatie ReEnergy te verbeteren, werken we aan de realisatie van een biomineralen-drooginstallatie. Restwarmte uit het verwerkingsproces kan dan benut worden, terwijl we vele transportkilometers naar Frankrijk (het vervoer van 140 kiloton mest waarvan 95 kiloton water) voorkomen. Relevant voor de verbetering van het rendement is ook dat het aantal aansluitingen bij Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (restwarmte ReEnergy) toeneemt. Via deze aansluitingen verwarmen we omliggende bebouwing (woningen). Eerder is het Kellenbeek College in Roosendaal  aangesloten op dit smart climate grid. (Meer informatie klik hier).

Vermeden emissies

Met het recyclen van afvalstoffen (als grond- bouw- of brandstof) wordt in de keten een forse vermindering van de CO2-emissie bereikt. De vermeden CO2-emissie in de keten is, met uitzondering van oplosmiddelen, berekend met in brancheverband (Vereniging Afvalbedrijven) afgestemde emissiefactoren.

2016 2015 2014
Emissie in kton CO2
Storten 18 8 4
Verbranden 1.231 1.162 1.201
Glas -28 -24 -18
Hout -9 -11 -9
Metaal -44 -34 -38
Papier -644 -674 -658
Plastic -214 -148 -107
Oplosmiddelen -7 -7 -6
Totaal 303 272  369

Lean and Green

Na zorgvuldige afweging heeft SUEZ begin 2017 besloten verder af te zien van deelname aan het Lean and Green-programma. Afgezet tegenover onze andere inspanningen rond CO2-reductie, zoals de CO2-prestatieladder, ISO14001:2105 en de NTA8080 (certificering biomassa: streven medio 2017) is geoordeeld dat dit programma te weinig toevoegt.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp