Visie

In de komende decennia zullen we indringend worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering, bevolkingsgroei, verstedelijking en het toenemend gebruik van schaarse fossiele en natuurlijke hulpbronnen. Terwijl we wereldwijd te maken krijgen met meer overstromingen, zullen we kampen met een toenemend tekort aan (drink)water. De bevolkingsgroei, inclusief de snelle verstedelijking, maakt dat het verbruik van fossiele en natuurlijke hulpbronnen verder zal toenemen. Deze hulpbronnen zijn echter beperkt beschikbaar en berekend is dat mineralen als tin en zink al binnen tien jaar uitgeput zijn. De urgente vraag is dus: hoe zorgen we ervoor dat toekomstige generaties – onze kinderen – ook in hun behoeften kunnen voorzien?

Zowel de klimaatproblematiek als de grondstoffenschaarste vereisen dat we anders gaan denken over productie en consumptie. En dat in internationaal verband: samenwerking is cruciaal omdat de problemen de macht van een of meerdere overheden, of een of meerdere bedrijven ruimschoots overstijgen. Het vraagt coördinatie en vooral daadwerkelijke actie, en wel van iedereen. Zonder op elkaar te gaan zitten wachten, zullen overheden, bedrijven en individuen de handen uit de mouwen moeten steken, en ineen moeten slaan. De tijd van vrijblijvendheid is, wat SUEZ betreft, voorbij.

Bovendien is het urgent om snelheid te maken; het tempo waarin we als mensheid veranderingen realiseren, is te gering. Duurzame ontwikkeling op lange termijn zet onvoldoende zoden aan de dijk. Snelle veranderingen zijn nodig, vooral in de manier waarop we om blijven gaan met natuurlijke grond- en brandstoffen.

Kortom: we zullen anders moeten kijken en omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Onze samenleving heeft een grondstoffenrevolutie nodig. Deze is inmiddels begonnen, maar het is zaak om deze te verbreden en vooral te versnellen.

Missie

In de afgelopen 150 jaar heeft onze onderneming menige bijdrage mogen leveren aan belangrijke economische, sociale en duurzame veranderingen. En het is op basis van die ervaring dat we als eerste onderneming in onze sector het belang zagen van de circulaire economie. En dat die circulaire economie zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd.

Als onderneming in afval-, grondstoffen- en watermanagement bevindt SUEZ zich in het centrum van de grondstoffenrevolutie. Vanuit die positie jagen we veranderingen aan en zetten we in op de noodzakelijke versnelling. We willen daarbij leiden én verbinden.

Onze missie is dat we samen de natuurlijke hulpbronnen voor de toekomst veiligstellen.

In deze ene zin gaat een grootse uitdaging verscholen. De grondstoffenrevolutie bestaat namelijk uit een nauwelijks te overziene aaneenschakeling van vernieuwende en soms drastische innovaties rond afval, grondstoffen én productie. Dat vraagt om durf, de bereidheid om te experimenteren, te investeren, te veranderen en (soms) om los te laten.

Het hoeft geen betoog dat dit geen uitdaging is die kan of mag worden toevertrouwd aan een enkele organisatie – onderneming of overheid. De grondstoffenrevolutie vraagt om samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en loyaliteit, zowel naar elkaar als naar onze toekomst.

De grondstoffenrevolutie is inmiddels begonnen: met opdrachtgevers, toeleveranciers, afnemers, concurrenten, en vele andere partners werken we er hard aan. Steeds intensiever, steeds grootschaliger, steeds vaker, en vooral steeds concreter en sneller. SUEZ wil hierbij verbinden, initiëren, stimuleren en faciliteren. Door met elkaar anders te denken, elkaar te prikkelen, en verrassende toepassingen en vernieuwende technieken mogelijk te maken, kunnen we oplossingen bieden voor onze steeds urgenter wordende grondstoffenproblematiek.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp