De term ‘agile’ is treffend voor de verandering die we willen implementeren in de werkwijze en werkhouding van medewerkers.

SUEZ wil leidinggeven aan veranderingen in onze samenleving. Gelijktijdig moeten we steeds sneller meebewegen met de veranderingen om ons heen. Dat vraagt frisse, energieke, gemotiveerde medewerkers die nadenken over hun werk, routines ter discussie stellen, kansen willen grijpen en verantwoordelijkheid willen nemen. In 2016, en de jaren daarvoor, hebben we daarom veel geïnvesteerd in het delen van onze visie en strategie en in het verkleinen van de spreekwoordelijke afstand tot de werkvloer.

In 2017 maken we daar zelfs een strategisch project van. Zodat we meer medewerkers met elkaar co-creërend laten werken en onze onderneming verder gestalte geven. Behalve voor het management ligt hier een belangrijke rol voor de afdeling Human Resources (HR). Om die reden is de afdeling in 2016 opnieuw georganiseerd en is sindsdien sprake van een sterkere focus op ontwikkeling van medewerkers.

In onderstaande tabel wordt duidelijk dat het aantal trainingsuren per medewerker (weer) aanzienlijk is toegenomen en dat meer uren zijn geïnvesteerd in training van management en sales. Het managementontwikkelprogramma past in de wens om de verandering in de onderneming tot stand te brengen (zie hierboven). De training van de afdeling Sales komt voort uit de wens om juist in het directe contact met de klant de ambities en dienstverlening van SUEZ beter uit te dragen. Er wordt met voorrang gewerkt aan het vergroten van de deskundigheid van deze afdeling, met name als het gaat om adviesvaardigheden.

 

2016 2015 2014
Aantal werknemers getraind 1.061 1.376 1.003
Gem. aantal uren training per getrainde werknemers 19,2 14,3 27,1

 

Type trainingen  Aantal uren 2016 Aantal uren 2015
Health, Safety & Environnement 5.034 9.709
Overig (sales, management, etc.) 9.324 6.786
Professionele technieken voor chauffeurs 5.916 2.978
Taal (geletterdheid) 48 210

Weinig verloop

Sinds jaar en dag kent onze onderneming relatief weinig verloop. Er is sprake van een sterke binding met de onderneming en binnen de teams. Dit heeft als groot voordeel dat we deskundigheid, kennis en ervaring in huis houden. Het nadeel is dat we relatief weinig nieuwe input krijgen. De gewenste cultuurverandering moeten we dan ook vooral van binnenuit bewerkstelligen.

Het maakt ook dat onze vergrijzing moeilijk kan worden doorbroken. Het verzuimpercentage onder ouderen is relatief hoog, terwijl de mogelijkheden van om- en bijscholing voor deze groep beperkter zijn. Dat geldt ook in het kader van duurzame inzetbaarheid. In 2015 constateerden we al dat vitaliteitsprogramma’s als Appeltje Eitje, hoewel succesvol, toch te weinig bijdragen.

In verband met het herorganiseren van de afdeling HR is de ontwikkeling van een geïntegreerde, langetermijnbenadering van duurzame inzetbaarheid vertraagd. In 2017 zullen we hier weer werk van maken. Uitgangspunt is dat duurzame inzetbaarheid meer omvat dan vitaliteit. De inzet om mensen te verbinden, te betrekken en verantwoordelijk te maken, aan de hand van management en leiderschap, is even essentieel. Deze inzet hebben we al enkele jaren en wordt telkens geïntensiveerd.

Taalakkoord

SUEZ is ondertekenaar van het TaalAkkoord. Dit akkoord is het resultaat van een samenwerking met 28 andere werkgevers om taalontwikkeling op de werkvloer te bevorderen.

Beloning

De meeste medewerkers van de onderneming worden beloond aan de hand van de cao Beroepsgoederenvervoer (zie hier voor de aantallen). Begin 2017 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao gestart.

De beloning voor medewerkers in het loongebouw (buiten cao) kent een vaste en een variabele component. Deze laatste wordt bepaald door onder meer de financiële prestaties van de onderneming en de individuele prestaties (managementbeoordeling). En niet in het minst door de collectieve prestatie op het gebied van veiligheid (AFR, ASR en de score met de gehouden audits). Veiligheid geldt binnen SUEZ Group als cruciaal en wordt daarom ook op deze wijze onder de aandacht gebracht.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp