In 2016 is een groot beroep gedaan op onze organisatie. Daar zijn meerdere legitieme motieven en redenen voor. Niet alleen moeten we als onderneming meebewegen met onze klanten en de samenleving. Ook willen we zelf veranderingen initiëren, op weg naar de circulaire economie.

In onze markten zagen we dat een deel van onze klanten steeds hogere kwaliteitseisen stelt aan onze dienstverlening. Een ander deel hecht vooral aan de efficiency ervan: ergo de kosten. Als onderneming hebben we een sterke focus op het optimaliseren van de bestaande operatie waar we op klassieke wijze nog steeds onze boterham verdienen. Terwijl we gelijktijdig volop investeren in onze transformatie naar grondstoffenleverancier en –producent.

Zowel de geschetste tweedeling in onze markten, als het veranderingsproces waarin we onszelf manoeuvreren, vragen veel van onze medewerkers. De organisatie staat onder (hoog)spanning en zou gezien de soms tegengestelde vragen makkelijk in conflict met zichzelf kunnen raken. Dat dit in 2016 niet gebeurde, toont de flexibiliteit en weerbaarheid van medewerkers, en de mate waarin ze zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie.

Inspelen op veranderingen, vragen en kansen

In 2016 is gebleken dat onze organisatie in staat is om in te spelen op de (voorzichtige) verbetering van de marktomstandigheden (-kansen), de behoeften van klanten en derden, én om zelfs te versnellen in de beoogde transformatie. Dit mag een resultaat worden genoemd van het cultuurveranderingstraject dat in 2014 is geïnitieerd. Hierbij is invulling gegeven aan de dialoog in de organisatie, een intensieve dialoog die ook stevig van inhoud is. Het uitgangspunt is dat we elkaar informeren over de strategie en over de praktijk, en dat we elkaar daarin durven uit te dagen en aan te spreken. Deze aanpak wordt ook in 2017 vervolgd en zo mogelijk nog verder geïntensiveerd.

Belangrijk was ook dat we stappen namen om de afstand tussen management en operatie te verkleinen. Behalve uit het organiseren van de dialoog bestonden deze stappen uit het managementontwikkelprogramma (te continueren in 2017) en een aantal wijzigingen in de managementstructuur.

Betrokkenheid groeit

Al in 2015 bleek de medewerkertevredenheid flink te zijn gestegen; uit het volgende tevredenheidsonderzoek in 2018 zal objectief blijken of deze trend is doorgezet. Er waren in 2016 voldoende signalen dat de betrokkenheid en motivatie onder medewerkers is verbeterd. Enerzijds worden deze signalen opgepikt gedurende de vele onderlinge gesprekken. Anderzijds blijkt het uit het feit dat er op initiatief van medewerkers de groep ‘Jong Suez’ en een groep ambassadeurs werden geformeerd. De laatste is een resultaat van de interne roadshow van 2014 en telt inmiddels 40 tot 50 medewerkers uit alle geledingen van de ondernemingen. De groep draagt de visie en strategie uit onder collega’s en komt daarvoor regelmatig bij elkaar met het management.

In 2016 introduceerden we de introductiedag. Standaard worden nieuwe medewerkers rondgeleid op het hoofdkantoor in Arnhem, worden ze geïnformeerd over onze ambities, en maken ze kennis met medewerkers op verschillende afdelingen.

Thema’s in 2017

In het komende jaar zetten we nieuwe stappen om onze organisatie in te richten naar onze ambities. Strategische personeels- en successieplanning is daarvoor cruciaal. Opvallende aspecten daarin zijn dat onze gewenste positionering en toekomstige rol om andere medewerkersprofielen vraagt. Hier spelen we onder meer op in door onze medewerkers regelmatig te beoordelen en aan de hand hiervan ze door middel van diverse instrumenten verder te ontwikkelen. Vanzelfsprekend maakt werving en selectie, gericht op onze toekomst, daar deel vanuit. Het huidige managementontwikkelingsprogramma wordt overigens met verve vervolgd, evenals het traineeprogramma dat al enige tijd succesvol wordt uitgevoerd.

Goed om te constateren is dat onze onderneming goed in de (arbeids)markt ligt, dit zien we met name bij hoger opgeleiden. Echter, gezien de krapper wordende arbeidsmarkt is het van belang dat we ons nog nadrukkelijker positioneren in de arbeidsmarkt.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp