Sinds jaar en dag heeft veilig werken en verkeersveiligheid de grootste aandacht. Inmiddels mag worden gesteld dat het bewustzijn voor dit aspect van ons werk ruimschoots aanwezig is. De resultaten stellen ons tevreden, voor zover dat op dit cruciale aspect van ons werk van toepassing kan zijn (lees meer). Gelijktijdig intensiveren we onze inzet, vooral via dialoog.

In 2016 introduceerden we onze Fair Culture Policy. Dit cultuurconcept speelt vooral in op de gedragsprincipes rond veiligheid. We zijn van mening dat we het vooral moeten vinden in het gedrag van medewerkers om voortdurend alert te zijn op veiligheid.

Onze Fair Culture Policy kent een drietal pijlers:

  1. We benoemen en delen goede praktijkgevallen en -situaties. En belonen goed gedrag en goede prestaties. Dat kan groepsgewijs, bijvoorbeeld in team- of in regioverband, en ook voor individuele medewerkers;
  2. We maken het melden van onveilige situaties eenvoudiger en streven naar openheid. In 2017 lanceren we hiervoor een aparte smartphone-app. Alle medewerkers kunnen daarmee eenvoudig een onveilige situatie melden. Via de app worden de melders ook geïnformeerd over de verdere behandeling van de gemelde situatie.
  3. We passen een eerlijk, fair, sanctiebeleid toe. Het betekent dat we consistenter en gelijker zullen optreden.

De Fair Culture Policy wordt binnen SUEZ wereldwijd geïmplementeerd. SUEZ in Nederland houdt in september 2017 een landelijke Veiligheidsdag. Een belangrijk thema van deze dag is het melden van onveilige situaties en bijna-ongevallen. Het bewustzijn dat meldingen van groot belang zijn, willen we onder medewerkers vergroten.

Restricted Areas

In 2016 is door onze onderneming veel werk gemaakt van de zogenoemde Restricted Areas (gevaarlijke zones) op onze vestigingen. Dit project ontwikkelden we in nauwe samenwerking met onze zusterondernemingen en wordt wereldwijd geïmplementeerd in alle afvalmanagement-ondernemingen van SUEZ.

De Restricted Areas betreffen de locaties op onze vestigingen waar voetgangers aanwezig kunnen zijn in het werkgebied van groot materieel, zoals shovels en kranen. Deze zones zijn gemarkeerd en voorzien van afzettingen. Toegang kan alleen worden verleend door bijvoorbeeld de voorman of de shovelmachinist die de zone met een slagboom of stoplicht kan openen. Als de shovel in bedrijf is, is de area niet toegankelijk voor voetgangers. Doel is om confrontaties tussen mensen en groot materieel uit te sluiten. Hoe zeldzaam deze ongevallen ook zijn, ze zijn vaak fataal.

In 2016 zijn op de meeste Nederlandse vestigingen de zones ingericht. In 2017 zullen ook de laatste vestigingen zijn voorzien van deze veilige zones. Gelijktijdig zijn op alle locaties de spelregels toegelicht.

Meer Safety Visits

Binnen onze onderneming is het gebruikelijk dat het management regelmatig zogenoemde safety visits uitvoert op de vestigingen en in de operatie. Doel is dat we ook op deze manier het veiligheidsbewustzijn vergroten. Deelname is verplicht voor alle managers op het niveau Executive Management Board van SUEZ Benelux & Duitsland tot en met het niveau rayonmanagement. Het gaat om ruim vijftig medewerkers die meerdere van deze veiligheidsbezoeken per jaar uitvoeren.

In 2017 zullen ook weer meerdere leidinggevenden worden getraind op het gebied van veiligheid, zowel op executive als op middle managementniveau.

Veiligheid op de openbare weg

SUEZ is sinds jaren ambassadeur van Veilig op Weg. In het kader hiervan bezoeken we jaarlijks circa 250 basisscholen in heel Nederland om kinderen attent te maken op gevaarlijke situaties in het verkeer.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp