In het kader van onze missie om de grondstoffenrevolutie aan te jagen, zoekt de onderneming – management en operatie – bewust en actief de interactie met allerlei relevante stakeholders. Dat zijn in eerste instantie onze eigen collega’s en onze ketenpartners, maar vanzelfsprekend ook klanten, overheden, concullega’s en andere externe partijen. Hieronder leest u een schets van deze dialoog; we hebben deze ook overzichtelijk in een schema weergegeven.

In de dialoog streven we naar maximale openheid en transparantie en staan we open voor allerlei initiatieven en feedback. We zijn van mening dat we alleen zo tot co-creatie kunnen komen, een van de belangrijke pijlers onder onze strategie.

Die openheid en transparantie betrachten we in het kader van dit jaarverslag waarvoor we uitgaan van de richtlijn Standards van het Global Reporting Initiative (GRI). Aan de hand hiervan streven we ernaar nadrukkelijk aandacht te geven aan de thema’s die door stakeholders meest relevant worden gevonden. Die thema’s zijn weergegeven in de materialiteitsmatrix.

In het kader van deze materialiteitsanalyse hebben we in de periode 2014 tot medio 2016 de stakeholderdialoog gestructureerd vormgegeven. Dit traject bestond onder meer uit bijeenkomsten met klanten, interviews met partners en andere stakeholders en deskresearch. Sindsdien is deze dialoog minstens zo intensief voortgezet, maar geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Hieronder schetsen we een (niet-limitatief) overzicht van activiteiten.

De uitkomst van deze activiteiten is benut voor de vernieuwde materialiteitsanalyse. In 2017 beoordelen we of met deze aanpak voldoende zicht op, en voeling houden met de thema’s van onze stakeholders.

Overzicht van dialoog

Intern

Behalve via de lijn, via de ondernemingsraad, een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek en reguliere communicatiemedia peilen en praten we met onze medewerkers. We zoeken de dialoog en willen – in het kader van onze transformatie – zoveel mogelijk mensen verbinden. We kennen de Ambassadeursgroep waaraan het management deelneemt en de groep Jong SUEZ. Daarnaast brengt het hoogste management regelmatig bezoeken aan onderdelen en locaties. Thema’s zijn onder meer veiligheid, strategie en best practices.

Extern (in eigen beheer)

In 2016 hielden we de Recycling Tour waarbij we gemeentelijke overheden introduceerden bij onze partners in de keten van PMD (plastics, metaal en drankverpakkingen). We informeerden ze over hoe deze kringloop inmiddels is gesloten en gingen de dialoog aan over hoe we samen verder kunnen verbeteren.

Behalve via deze Recycling Tour ontvingen we op onze sorteerinstallatie in Rotterdam bijna dagelijks bezoekers voor een rondleiding: van algemeen publiek tot klanten, van landelijke en lokale politici tot beleidsmakers, van gemeenten (ambtelijk) tot bedrijven, van NGO’s tot wetenschappers. Het gaat/gaat om enkele duizenden bezoekers per jaar.

Ook op andere locaties vinden rondleidingen plaats. Onze afvalenergiecentrale ReEnergy in Roosendaal werd in 2016 door bijna 300 personen bezocht.

Vanzelfsprekend onderhouden we zo zorgvuldig mogelijk onze relaties met klanten. Met name met klanten die een duurzaamheidsagenda hebben, zoeken we structureel de dialoog om samen te verduurzamen.

Medio 2016 organiseerden we – samen met zusteronderneming ENGIE – Rediscover 2016, onze tweejaarlijkse relatiebijeenkomst met onze duurzame toekomst als centraal thema. Met circa zestig relaties spraken we over veel duurzame thema’s – van energieopwekking tot afvalwaterzuivering en van innovatie tot aan smart cities.

Dialoog was in 2016 essentieel rond onze locaties in Rotterdam en Roosendaal. De eerste vanwege geuroverlast, de laatste vanwege het plan voor een biomineraleninstallatie naast SUEZ ReEnergy. In beide situaties namen we, via verschillende media, onze verantwoordelijkheid en gingen in gesprek met omwonenden.

Als inkopende partij gaan we zoveel mogelijk de dialoog aan met onze leveranciers over hun duurzame productie en circulaire producten. Dit doen we onder meer aan de hand van ons Supplier Selection & Evaluation Model.

Extern in netwerkverband

In 2016 namen we deel of leverden we een inhoudelijke bijdrage aan verschillende bijeenkomsten van derden, zoals het Grondstoffencongres (NVRD), de conferentie Sustainable Packaging Europe en de European Conference on Plastic. De laatste betrof feitelijk een tweedaagse stakeholderconsultatie.

We participeren onder meer in de stuurgroep Green Deal Zes om vorm te geven aan duurzame logistiek in binnensteden. In dat kader praten we ook mee over het 4C-project voor Amsterdam Zuid-Oost. Hierin werken veel partners samen aan een nieuw model voor afvalinzameling en –verwerking.

Sinds jaar en dag participeert SUEZ (met ENGIE Nederland) in The Green Quest, een initiatief van Het Financieel Dagblad en BNR Nieuwsradio. In 2016 werd door het Green Team een audit uitgevoerd naar duurzame oplossingen en denkrichtingen bij (en voor) ProRail.

In het kader van het Nationaal Grondstoffenakkoord participeren we in het proces om de Transitieagenda Kunststoffen op te stellen. Het doel hiervan is om te komen tot concrete acties en maatregelen om de circulaire economie rond deze grondstoffen te versnellen.

Met NGO’s als MVO Nederland, TLN (Transport en Logistiek Nederland) praatten we in 2016 over circulaire inzameling in de gezondheidszorg en over duurzame logistiek.

Als leidende onderneming in de afval- en grondstoffenbranche neemt SUEZ verantwoordelijkheid door te participeren in alle relevante overlegstructuren met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Op nationaal niveau zijn we lid van de branchevereniging Vereniging Afvalbedrijven (VA) waarvan de algemeen directeur van SUEZ bestuurslid is. Daarnaast nemen we deel aan verschillende commissies, of zitten deze voor. Met organisaties als MVO Nederland, TLN (Transport en Logistiek Nederland) praten we over circulaire inzameling in de gezondheidszorg en over duurzame logistiek. We zijn daarnaast actief lid van de NVRD (Vereniging voor Reinigings- en Afvalmanagement), Rioned en de Vereniging van Veiligheidsadviseurs Gevaarlijke Stoffen. Op Europees niveau nemen we deel aan de Fédération Européenne de Activités du Déchet et de l’Environnement (FEAD). Vanuit onze vestigingen zijn we betrokken bij vele verschillende maatschappelijke organisaties, lokaal en regionaal.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp