Met dit verslag legt SUEZ Recycling & Recovery Netherlands (SITA Nederland Holding BV) verantwoording af over haar prestaties en die van haar dochterondernemingen in het kalenderjaar 2016. Dit heeft betrekking op de bedrijfsvoering in het algemeen en op duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder. Daarnaast geven we inzicht in de plannen en projecten voor 2017 en die op de middellange termijn.

Dit verslag verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Country Board van SUEZ in Nederland; alle leden zijn nauw betrokken en hebben – onder meer aan de hand van een interview – informatie aangeleverd met betrekking tot hun portefeuille. Daarnaast is ten behoeve van de samenstelling van dit rapport gebruik gemaakt van beschikbare managementinformatiesystemen en aanvullende informatie van verantwoordelijke medewerkers. Teksten en overige informatie zijn door management en verantwoordelijke functionarissen beoordeeld op consistentie en juistheid, voorafgaand aan publicatie.

Gelijktijdig hebben we op basis van de materialiteitsanalyse richting gegeven aan de inhoud en de (thematische) opbouw van het verslag. De materialiteitsanalyse is een resultaat van de stakeholderdialoog die we voor onze strategieontwikkeling en in het kader van het Global Reporting Initiative uitvoerden.

Dit verslag is samengesteld conform (in accordance) met de GRI Standards: optie Core), zie ook de Content Index.

Het verslag werd gepubliceerd op 30 juni 2017. Dit is later dan we ons hadden voorgenomen. 

Scope

SUEZ in Nederland doet verslag van de financiële en niet-financiële prestaties van alle bedrijfsonderdelen van SITA Nederland waar ze voor meer dan 50% aandeelhouder is.

Gelijktijdig kijken we telkens terug en verder in de keten. Dit betekent dat we in onze jaarlijkse rapportages streven naar een completer beeld van de kringlopen van afval- en grondstofstromen, en een beeld willen schetsen van de dynamiek in de ketens waar we deel van uit maken. Dit jaar hebben we voor het eerst een schematisch en verhalend beeld opgenomen van de vijf kringlopen waarop we ons concentreren: kunststof, glas, papier, hout en gevaarlijk afval, zoveel mogelijk voorzien van feiten en cijfers uit 2016. 

Betrouwbaarheid

SUEZ streeft naar transparante, betrouwbare verslaglegging. Daarom is als bijlage een tabel opgenomen waarin relevante indicatoren nader worden verklaard. Bovendien wordt in de tabel aangegeven of de waarde is gebaseerd op schattingen of metingen en wordt de mate van betrouwbaarheid vermeld.

De indicatoren worden aan het begin van elk kalenderjaar verzameld en door de aandeelhouder SUEZ groep steekproefsgewijs geverifieerd. SUEZ in Nederland monitort zelf de gegevens die vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen worden gegenereerd.

Externe verificatie

Net als in voorgaande jaren heeft SUEZ in Nederland kosten en baten van volledige externe verificatie afgewogen en besloten het verslag niet als geheel te laten verifiëren. Onze financiële cijfers worden wel extern getoetst.