De milieuprestaties van SUEZ worden voor een belangrijk deel gecoördineerd door de afdeling Health Safety & Environment (HSE). Hiervoor stelt deze afdeling onder meer het jaarlijkse actieplan Industrial Risk, Milieu & Duurzaamheid op. Dit is een uitgebreid programma van activiteiten en maatregelen dat primair tot doel heeft te borgen dat de operatie voldoet aan wet- en regelgeving, en dat fouten en incidenten maximaal worden voorkomen.

Een globalere milieudoelstelling betreft de gewenste CO2-reductie; deze is hier beschreven.

Milieu-incidenten

Er hebben zich in 2016 geen grote milieu-incidenten voorgedaan. Het aantal incidenten week niet significant af van voorgaande jaren.

2016 2015 2014
Brand/broei/rook 22 31 28
Hydraulieklekkage 29 25 17
Overig 28 30 30
Totaal 79 86 75

 

Het aantal gevallen brand, broei en rook is aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren. Het aantal wijkt echter niet af van het gemiddelde in de afgelopen tien jaar. Het aantal kleine branden, waarbij geen inzet nodig is van derden, bleef gelijk aan het aantal in 2015. Het aantal middelgrote branden, met inzet van de brandweer, daalde sterk.

In 2016 is bij wijze van pilot een nieuw detectiesysteem geïntroduceerd (op één locatie) waarmee de temperatuur in houtsnippers constant wordt gemeten. Dit systeem werkt goed en zal in 2017 mogelijk worden ingezet op andere locaties, waar houtsnippers langer dan een aantal dagen worden opgeslagen. In 2016 hebben we met branchegenoten onderzoek gedaan naar het ontstaan en voorkomen van branden in (opgeslagen) afval (lees ook hier).

Klachten

In 2016 ontvingen we klachten over onze locaties in Groningen en Rotterdam, respectievelijk vanwege stofoverlast en stof- en geuroverlast.

Voor de geurklachten in Rotterdam ontvingen we een last onder dwangsom van 10.000 euro per overtreding, met een maximum van 50.000 euro. Voor drie overtredingen ontvingen we een invorderingsbesluit, waartegen bezwaar is gemaakt. Het bezwaar tegen de eerste is afgewezen waarna we beroep instelden.  SUEZ neemt de klachten van de omwonenden vanzelfsprekend zeer serieus en heeft de afgelopen periode vele maatregelen genomen om deze tegen te gaan, danwel te voorkomen. In mei 2017 is het actief-koolstoffilter in gebruik genomen als sluitstuk op al deze maatregelen. Er is sindsdien sprake van een testperiode maar we gaan ervan uit dat de geurhinder tot het verleden zal behoren. Bewoners worden onder meer geïnformeerd via een speciale website.

Op onze locatie in Groningen zijn naar aanleiding van de klachten direct acties ondernomen. Behalve het aanscherpen van de adequate uitvoering van bestaande maatregelen en benutting van voorzieningen (zoals een sproeiinstallatie) omvatten deze ook de beleidsmaatregel dat rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden, in het bijzonder de wind.

Audits

Onderdeel van het actieplan zijn de interne milieuaudits. In 2015 werden alle 20 geplande audits uitgevoerd.

Verbruikscijfers

Onze milieubelasting is met name gerelateerd aan energieverbruik (en emissies ten gevolge daarvan). Brandstofverbruik van onze inzamelvoertuigen is daarin een bepalende en materiële factor omdat ons brandstofverbruik, in vergelijking met andere bedrijfstakken, zeer groot is.

  2016 2015 2014
Waterverbruik (m3) 68.500* 97.100 97.000
Elektriciteitsverbruik (kWh) 46.885.000 50.598.000 45.404.000
Gasverbruik (m3) 1.175.167 1.197.886 1.050.248
Propaan 36.584 Niet gerapporteerd Niet gerapporteerd
Dieselolie (m3) (incl. rode diesel en leaseverbruik) 17.450 18.053 18.108
Brandstofverbruik transport inhuur (m3) 3.061 2.910 2.998

 

Voor definities en de mate van betrouwbaarheid van kerncijfers, klik hier

* De vermindering van het waterverbruik wordt veroorzaakt bij SUEZ ReEnergy. De ontslakker van lijn 2 is verkleind waardoor er minder water verdampt

Emissies

Lozingen naar water en bodem zijn naar onze mening niet materieel. Lozingen naar water vallen binnen de gestelde normen afgezien van sporadische overschrijding van de parameter ‘onoplosbare deeltjes’. Lozingen naar de bodem vinden, voor zover bekend, niet plaats. Emissie naar lucht is met name relevant voor ReEnergy. Emissie-overschrijding heeft niet plaatsgevonden.

Geïntegreerde plaagdierenbestrijding

Onze afdeling plaagdierbestrijding werkt in het kader van de beheersing van rattenpopulaties sinds 2016 volgens de principes van integrated pest management (IPM). Deze systematiek wordt wettelijk vereist en is erop gericht om het buitengebruik van rodentociden tegen ratten te beperken en daarmee de schade aan andere dierpopulaties te voorkomen. Hiervoor zijn de medewerkers van deze afdeling in 2017 opgeleid voor IPM en wordt de activiteit als geheel in 2017 hiervoor gecertificeerd.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp