Het jaar 2016 was succesvol en kende tegenvallers. Nadat in 2015 voor het eerst sinds lang weer sprake was van operationele winst, zette deze ontwikkeling zich niet door. De geprojecteerde winst bleef ver beneden niveau, zowel door tegenvallende inkomsten als door hogere kosten bij belangrijke installaties en projecten. Gelijktijdig kunnen we tevreden zijn over de veranderingen in en van onze onderneming, de respons op onze inzet en de ontwikkeling van klant- en ketenrelaties.

In 2016 waren het vooral de lage prijzen voor energie en (primaire) grondstoffen die ons financiële resultaat nadelig beïnvloeden. Deze drukten de inkomsten van de elektriciteitsproductie van onze afvalenergiecentrale ReEnergy in Roosendaal. De kosten en opbrengsten van innovatieve, circulaire projecten vragen een langere adem dan gedacht.

Voorsorteren op veranderingen

In 2016 hebben we verder ingezet op ons vermogen om te versnellen. Dat gold voor het contact met klanten, het realiseren van projecten en ons vermogen om medewerkers en derden mee te nemen in onze ambities. Hiertoe heeft de Country Board (CB) ook goed naar het eigen functioneren gekeken en is sprake geweest van een herschikking van portefeuilles en verantwoordelijkheden. Zo zijn de regiodirecteuren toegetreden tot de CB, een van de maatregelen om een betere verbinding in de organisatie te krijgen.

We maakten in 2016 ook flinke stappen met onze ondernemingscultuur. Om sneller en flexibeler te kunnen implementeren en te opereren, is het nodig om ons te ontworstelen van de hiërarchische (en hiërarchisch beleefde) structuur van de afgelopen jaren. Deze verandering vraagt tijd.

TerraCycle

In 2016 namen we – in groepsverband – 30 procent aandeel in de Europese activiteiten van TerraCycle. Dit internationale bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van inzamelsystemen voor het recyclen van moeilijk recyclebare afvalstromen. Uitgangspunt is dat we de inzamelprogramma’s van TerraCycle combineren met onze expertise op het gebied van afvalrecycling en terugwinning van grondstoffen. En dat we oplossingen kunnen bieden voor de verwerking van kleinere afvalstromen waar nu nog geen toepassing voor bestaat.

Profitana

In 2016 is ook het project Profitana gelanceerd waarbij kritisch is gekeken naar opdrachten en hun opbrengsten. Sindsdien wordt met opdrachtgevers – als daar aanleiding voor is – het gesprek gezocht over de voorwaarden van de samenwerking. De reacties hierop zijn over het algemeen constructief. We vinden dit tekenend voor het vertrouwen en de relatie die we hebben opgebouwd.

Ook het project Review Business Processen heeft in 2016 veel resultaat gehad. De afdeling Business Support werkte daarbij intensief samen met de operationele regio’s om interne processen op te lijnen.

Versterking van Sales & Marketing

In 2016 is veel aandacht geschonken aan de versterking van de afdeling Sales & Marketing (die inmiddels zijn opgedeeld). Behalve een nieuwe leiding (uit eigen gelederen) zijn ook daar digitale, online hulpmiddelen ontwikkeld waardoor Sales beter geïnformeerd klanten kan adviseren, ondersteund door opleidingen en trainingen.

Onze sales, en vooral onze consulting sales, wordt steeds effectiever. Dit komt doordat in de afgelopen jaren enorm is geïnvesteerd in het vergaren, analyseren en beschikbaar maken van allerlei data. In 2016 heeft data-analyse zich definitief gevestigd in onze onderneming. Op allerlei manieren maken we gebruik van deze informatie. Bij het adviseren en verduurzamen van opdrachten en opdrachtgevers, bij het inzetten van onze sales-capaciteit, en niet in het minst: bij het inrichten en plannen van onze processen.

Ontwikkeling marktpositie

SUEZ heeft zich in 2016 nadrukkelijker gepositioneerd als de brede, full service dienstverlener op het gebied van afvaldienstverlening en grondstoffenmanagement. Daarbinnen willen we ons tonen als betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig. Dit komt onder meer tot uiting door onze wens om zoveel mogelijk in partnership te ontwikkelen en door onze praktische inzet voor de circulaire economie. We merken dat deze positionering wordt herkend, onder meer omdat we opdrachten verwerven zonder de goedkoopste te zijn.

Circulaire projecten

De positieve houding van klanten waar we afval inzamelen, treffen we ook vaak aan bij (potentiële) afnemers van grondstoffen. Helaas bleek in 2016 daar toch een grotere terughoudendheid dan verwacht, ook bij producten/leveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Daar ligt een uitdaging die om nog meer pro-activiteit vraagt.

In onze strategie als onderneming in de circulaire economie staat de kunststofverpakkingsketen centraal. Waar 2015 een succesvol jaar was, ging deze keten in 2016 bijna aan het eigen succes ten onder. Dit werd veroorzaakt doordat de aanvoer enorm toenam (verdubbelde), en ver boven de capaciteit van de sorteerinstallatie in Rotterdam uitsteeg. Met de nodige inspanningen zijn de vele tonnen, ook via andere SUEZ-capaciteit in Duitsland, verwerkt.

Een ander probleem vormt de behoorlijk toegenomen vervuiling van de te sorteren PMD-stroom (PMD: plastics, metalen en drankverpakkingen). Desondanks hebben we in 2016 aan de kwaliteitseisen van de afnemers kunnen voldoen en beoogde sorteerrendementen op kunststoffen kunnen behalen.

De kunststofketen ontwikkelt zich – vooral in operationeel-technische zin – voortvarend. Een aantal uitdagingen in de inzameling en sortering zijn structureel opgelost. Naast een nauwe samenwerking met ketenpartners heeft ook de ingezette extra capaciteit en aanvullende techniek hieraan bijgedragen.

Ook in de verwerking tot kunststofgranulaat zijn in 2016 forse stappen gemaakt. Onze onderneming QCP is inmiddels in staat om het granulaat inmiddels zuiver en op specificatie te leveren voor vele toepassingen. De belangstelling onder producenten groeit, zowel van kleinere producenten als van grote concerns (levensmiddelen- en de automobielsector). De kwaliteit van het product en het duurzame belang verdienen echter dat die interesse sneller zou toenemen.

Een van de producenten van het eerste uur is CeDO, de grootste fabrikant in huishoudelijke artikelen. Samen ontwikkelden we een afvalinzamelzak die volledig is gemaakt van gerecycled plastic. Anders gezegd: de zak is gemaakt van het plastic afval dat eerder door burgers gescheiden is aangeboden.

In 2016 werd officieel de productie gestart van toiletpapier en papieren tissues uit de drankkartons die door SUEZ worden gesorteerd uit de PMD-stroom van huishoudens. Meer over deze hoogwaardige toepassing via partner Van Houtum vindt u hier.

In het vierde kwartaal van 2016 introduceerden Latour Tuinmeubelen en SUEZ een programma om tuinmeubelen die worden vervangen door nieuwe, te recyclen. Omdat veel tuinmeubilair van kunststof is, betreft dit een nieuwe aanvulling op het sluiten van de kunststofketen. Ook andere materialen, als hout, worden door Latour via SUEZ teruggenomen. Naar verwachting gaat het jaarlijks om 50 ton oude tuinsets.

In het begin van 2016 lanceerden we met Koffie Recycling Nederland een campagne om koffiedik gescheiden in te zamelen om te kunnen worden ingezet als brandstof. Het gaat hierom een voorbeeldproject dat vooral motiverend moet werken voor nieuwe initiatieven in de circulaire economie. Al vanaf het begin was duidelijk dat koffiedik geen grote omzetten zou boeken. Maar in 2016 bleek ook de aanwas van klanten tegen te vallen. Eind 2016 gaat het om circa 70 klanten, waaronder grote retailondernemingen, de Belastingdienst en verschillende horecabedrijven. We blijven het concept omarmen en uitdragen.

In 2016 waren we betrokken bij alle vijf projecten in het kader van het project Zorgeloos Afval. Dit project werd eind 2015 gelanceerd door een dertigtal organisaties om de zorgmarkt te verduurzamen. Onder deze dertig bevinden zich producenten, beleidsmakers, ziekenhuizen en afvalbedrijven. Deze projecten draaien om duurzame inkoop, bronscheiding versus vergassing, keteninnovatie en circulair design.

CO2-reductie en –prestatieladder

In 2016 bereikten we niveau 4 van de CO2-prestatieladder, het op een na hoogste niveau. Onderdeel hiervan was het doel om in 2016 tenminste 2% reductie van het brandstofverbruik per vervoerde ton afval te realiseren ten opzichte van 2015. Deze doelstelling werd ruimschoots behaald: de reductie was 2,4%.

Dit resultaat is voornamelijk te danken aan maatregelen om het wagenpark zelf en de inzet ervan te verduurzamen. Lees logistiek.

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp