Definities/betrouwbaarheid kernindicatoren

SUEZ kiest er voor het duurzaamheidsverslag niet extern te laten verifiëren. Wij stellen dit verslag vrijwillig samen en beogen daarmee transparantie en openheid over onze inzet, ambities en resultaten. De (onzes inziens) meest relevante indicatoren hebben we bij elkaar gebracht in de lijst Kernindicatoren. Onderstaand overzicht vermeldt de definities en de mate van betrouwbaarheid.

Indicator Betrouwbaarheid  Definitie 
Netto omzet Betrouwbaar: extern getoetst Opbrengst van aan derden geleverde goederen en verleende diensten na aftrek van de over de omzet geheven belastingen
EBITDA Betrouwbaar: extern getoetst Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization
Aantal medewerkers Betrouwbaar (is een momentopname) Totaal aantal actieve werknemers van de maatschappij per 31/12, ongeacht het type arbeidsovereenkomst, werkrooster, ontvangen bedragen en de periodiciteit van de lonen. Onder ‘actief’ wordt verstaan; werknemers die voor hun daadwerkelijke werk worden betaald, of van wie de arbeidsovereenkomst is opgeschort in afwachting van de hervatting van de beroepsactiviteit.
Ziekteverzuim % Betrouwbaar Het aantal kalenderdagen afwezigheid in verband met ziekte of een ongeval, gedeeld door het aantal kalenderdagen
Ongeval Betrouwbaar Onverwachte en plotse gebeurtenis die de oorzaak is van een lichamelijk letsel, een psychisch trauma, een ziekte of overlijden. Ongevallen die zich voordoen tijdens verplaatsingen om dienstredenen, zijn arbeidsongevallen (met uitsluiting van de ongevallen op de weg van en naar het werk)
Fatale ongevallen eigen personeel Betrouwbaar Ongeval met dodelijke afloop van eigen medewerker (exclusief het woon-werkverkeer en privésituatie)
Fatale verkeersongevallen (derden) Betrouwbaar Verkeersongeval met dodelijke afloop van derden
Ongevallen met verzuim Betrouwbaar door koppeling HRM-bestanden met HSE-bestanden Zie definitie ‘ongeval’ en ‘ziekteverzuim’
AFR Betrouwbaar: getoetst door aandeelhouder Frequentiegraad: het aantal ongevallen met verzuim x 1.000.000, gedeeld door het aantal gewerkte uren
ASR Betrouwbaar: getoetst door aandeelhouder Ernstgraad: aantal verzuimdagen in verband met ongevallen x 1000) / aantal gewerkte uren
Waterverbruik Betrouwbaar: op basis van meterstanden Waterverbruik van grondwater, hemelwater en leidingwater.
Elektriciteitsverbruik Betrouwbaar vanwege facturen Het betreft zowel het elektriciteitsverbruik van onze kantoren als van onze processen.
Gasverbruik Betrouwbaar vanwege facturen Het betreft zowel het gasverbruik van onze kantoren als van onze processen.
Verbruik dieselolie Betrouwbaar vanwege facturen Het betreft zowel het dieselverbruik van onze vrachtwagens als van onze leasewagens.
Brandstofverbruik transport inhuur Redelijk betrouwbaar Berekening gebaseerd op gemiddelde verbruiken.
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van bedrijven Betrouwbaar: gebaseerd op wegingen Niet gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven ingezameld/ontvangen door SUEZ of ingehuurde derden, inclusief brengklanten.
Ingezamelde/ontvangen hoeveelheid (niet gevaarlijk) afval van huishoudens Betrouwbaar: gebaseerd op wegingen Niet gevaarlijk afkomstig van huishoudens ingezameld/ontvangen door SUEZ of ingehuurde derden, inclusief brengklanten.
Ingezamelde hoeveelheid gevaarlijk afval Redelijk betrouwbaar: gebaseerd op wegingen Gevaarlijk afval ingezameld/ontvangen door SUEZ of ingehuurde derden, inclusief brengklanten.
CO2-footprint (scope 1 en 2) Betrouwbaar: extern getoetst Berekende hoeveelheid CO2 op basis van facturen en wegingen.
Opgewekte elektriciteit Betrouwbaar: extern getoetst De opgewekte hoeveelheid elektriciteit door onze afvalenergiecentrale.
Afgezette warmte Betrouwbaar: gebaseerd op metingen De warmte afkomstig van onze afvalenergiecentrale die nuttig toegepast wordt bij externe gebruikers.