Financieel

SUEZ Nederland heeft in 2017 een prima financieel resultaat geboekt. Met name in de inzamelregio’s waren de resultaten boven verwachting. Dit goede resultaat werd helaas gedrukt door omzetverlies als gevolg van storingen in de afvalenergiecentrale SUEZ ReEnergy en door de opgelopen kosten van de kunststofsortering.

Het eerste halfjaar van 2017 verliep relatief succesvol. Klanten werden met succes behouden en gelijktijdig werden contracten verbeterd. Onze positie in de inzamelregio’s bleek te zijn gestabiliseerd terwijl we in operationele zin uitstekend draaiden. Helaas werden we in de tweede helft van het jaar bij onze afvalenergiecentrale ReEnergy in Roosendaal geconfronteerd met een storing die aanzienlijke schade tot gevolg had. Behalve de kosten die ermee gemoeid waren, was ook sprake van omzetderving door de uitval van een van de twee lijnen van augustus tot en met begin december (verminderde doorzet en verminderde energieproductie).

Voor de toegenomen kosten van de verwerking van de PMD-stroom (PMD: plastics, metaal en drinkpakken) is in 2017 met de contractpartners (namens de gemeenten) overeenstemming bereikt over een financiële compensatie. Dit was nodig als gevolg van het feit dat sprake was van een forse toename van vervuiling in de aangeleverde stroom PMD die in het sorteerproces voor de nodige uitdagingen en problemen zorgde. Gelijktijdig moest omwille van het verder gegroeide volume capaciteit in Duitsland worden aangesproken, wat leidde tot hogere kosten voor transport en verwerking.

Vooruitzicht

Er zijn tal van factoren om ervan uit te mogen gaan dat 2018 in financieel-economisch opzicht beter zal uitpakken. Er is sprake van economische groei die een aantal gevolgen heeft voor onze onderneming. Zo leidt meer bedrijvigheid tot meer afval(scheiding). Opvallend is dat klanten meer aandacht hebben voor duurzame(re) oplossingen in het kader van hun afval- en grondstoffenmanagement. Het laatste past uitstekend in onze propositie.

In het kader van de economische ontwikkeling verwachten we een grotere afzet van secundaire grondstoffen, onder meer omdat primaire grondstoffen duurder worden. Gelijktijdig geldt dat de belangstelling voor de inzet van (bijna) zuivere grondstoffen, zij het schoorvoetend, begint toe te nemen, dit onder invloed van maatschappelijke druk. In dat kader streven we zoveel mogelijk naar kwaliteit om hiermee zo hoogwaardig mogelijk grondstofstromen te recyclen. Tegelijk hebben we op korte termijn uitdagingen om de afzet van bepaalde typen papier en plastics te realiseren, dit vanwege de strenge importpolitiek van China.

Gelijktijdig geldt dat onze organisatie op orde is, terwijl er intern bovendien een stevig draagvlak is voor de missie en de visie van onze onderneming. We hebben onze ambities en strategie ruimschoots gedeeld en besproken met medewerkers op elk niveau van de onderneming. Dit is bevorderlijk geweest voor de onderlinge betrokkenheid en inzet.

Voor 2018 streven we vanzelfsprekend naar verbetering van de omzet en van het resultaat. Voor wat betreft de activiteiten voorzien we lichte groei. Meer dan van het klantenbestand zoeken we deze groei vooral in opdrachten waar expertise in duurzaam afval- en grondstoffenmanagement wordt gevraagd.

In dat kader heeft de onderneming een extensieve evaluatie van klantencontracten uitgevoerd. Dit maakt onderdeel uit van ons vernieuwde contractmanagement en het past volledig in onze strategie om klanten beter te kunnen helpen bij hun duurzame doelen.

Door koppeling van data kunnen op klantniveau analyses worden gemaakt van onder meer geleverde prestaties, stromen en vergoedingen. Behalve een helder inzicht in het eigen afval- en grondstoffenmanagement leidt het voor klanten tot een transparante, open calculatie. Het laatste maakte dat het overgrote deel van de klanten begrip had voor een contractuele herziening. Die is dan ook in 2017 bij bijna alle klanten tot stand gekomen.

Klantverloop

Zoals hierboven gesteld, zijn gesprekken over contractherzieningen goed verlopen. Het vertrouwen in onze onderneming blijkt daarmee groot te zijn. Ook blijkt het klantverloop flink te zijn afgenomen. Met name in de regio’s – we hebben het dan vooral over de klantgroepen waar inzameling het overgrote deel van de activiteiten betreft – is sprake van een stabiele klantenportefeuille, ondanks de concurrerende markt.

Het onderdeel SUEZ Riool Services (link) had een uitstekend jaar.

Efficiencyslagen

In 2017 is gewerkt aan efficiency- en innovatieprojecten, met name gericht op slimmere aansturing van de logistiek en op– en overslag. Een belangrijk project in dat kader is bijvoorbeeld Transvision: een route-optimalisatiesysteem dat realtime is gekoppeld aan ons bedrijfsinformatiesysteem. Dit innovatieve systeem stelt voortdurend voor elk inzamelvoertuig een nieuwe route voor en houdt daarbij rekening met tal van variabelen, zoals de klantmutaties (10.000 stuks per maand), eventuele routebeperkingen en andere invloeden (als het seizoen). Zo wordt ingespeeld op de dynamiek van het klantenbestand, -behoeften en omstandigheden op routes. De winst in tijd en op het brandstofverbruik is aanzienlijk.

Omzet en EBITDA

Circa 60% van de omzet is afkomstig uit de inzamelingsactiviteiten. Het overige deel wordt gemaakt door het scala aan bewerkings-, verwerkings- en productieactiviteiten dat hierop volgt: van sorteren tot verbranden (met energieterugwinning), van advies tot terug leveren van grondstoffen.

De jaarrekening van SUEZ Nederland wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. In het kader van concernafspraken worden in dit jaarverslag geen andere financiële cijfers opgenomen. 

Bedragen x 1.000 euro 2017 2016 2015 2014 2013
Omzet 507.272 485.588 457.484 433.259 444.226
EBITDA 34.096 29.908 33.334 41.913 52.063