Milieuprestaties: CO2-footprint

Onze inzet voor CO2-reductie organiseren we vooral via de acties in het kader van de CO2-prestatieladder. Sinds augustus 2016 is SUEZ gecertificeerd voor niveau 4 van deze gerespecteerde meetlat. Op dit niveau wordt onder meer verwacht dat we steeds beter in kaart brengen welke reductie we realiseren bij de verwerking van afvalstromen in de keten.

Voor de scope 1 emissies hanteert SUEZ 2 doelstellingen:

 • Onze doelstelling is een CO2-reductie van het brandstofverbruik van 3,5% per getransporteerde ton afval te realiseren in de periode 2017-2019 ten opzichte van 2016, en wel ten aanzien van de route-inzameling.
 • Daarnaast introduceerden we eerder een reductiedoelstelling voor de stromen die niet via route-inzameling werden getransporteerd: 2% CO2-reductie per getransporteerde ton afval (zelfde periode). Helaas bleek dit geen goede indicator omdat SUEZ steeds meer activiteiten uitvoert die niet-afval gerelateerd zijn. Hierom hebben we gekozen voor een andere indicator: het brandstofverbruik per kilometer. De doelstelling is gelijk gebleven: 2% in de periode 2017-2019 ten opzichte van 2016.

Resultaat scope 1 emissies

Uitgaande van het brandstofverbruik bedroeg ten aanzien van route-inzameling de reductie van de CO2-emissie per getransporteerde ton 1,3%. Daarmee zijn we op de goede weg om de doelstelling van 3,5% te halen. Het brandstofverbruik per gereden kilometer daalde in 2017 met 0,85% ten opzichte van 2016.

Veel doelen zijn gehaald waarmee onze operatie verder is verduurzaamd.

 • In het kader van de opleiding Het Nieuwe Rijden hebben we meer chauffeurs opgeleid dan gepland: 258 in plaats van 200.
 • In 2017 vond een optimalisatie van inzamelroutes plaats. Dit leidde tot een besparing van 347.000 km ten opzichte van 2016, en een aanzienlijke overschrijding van het gestelde doel van 80.000 km. In totaal is deze kilometer-reductie goed voor 139.000 liter brandstof of bijna 450 ton CO2.
 • In 2017 zijn 11 extra laadpalen geplaatst op verschillende locaties voor het opladen van elektrische of hybride voertuigen.

Voor 2017 hadden we ons voorgenomen een nieuwe proef uit te voeren om het brandstofverbruik van verschillende voertuigen te monitoren. Een eerdere proef had een besparing van 7,3% opgeleverd. Als gevolg van het gebrek aan menskracht is deze actie doorgeschoven naar 2018 (zie hierna).

De ontwikkeling van een hybride wagen voor afvalinzameling is vertraagd. De voorgenomen competitie onder leaserijders is voorbereid en zal waarschijnlijk in 2018 starten.  Er is in Amsterdam wel een elektrische bakwagen geïntroduceerd.

Resultaten scope 2 emissies

In 2017 zijn in totaal 7.459 zonnepanelen geplaatst met een capaciteit van ruim 2 megawattpiek. Dat gebeurde op onze locaties in Veendam, Almere, Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Hengelo, Doetinchem en Maastricht. Bij SUEZ ReEnergy werd onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor energiebesparing; maatregelen worden, voor zover mogelijk, genomen in 2018. Ook op andere locaties zijn energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd. Zo is op diverse locaties en kantoren LED-verlichting aangepast of geïntroduceerd. In voorbereiding op de verplichting om in 2023 te beschikken over energielabel C is een plan van aanpak opgesteld voor de kantoorgebouwen.

Emissies 2017

In onderstaande tabel is de CO2-footprint van SUEZ Nederland weergeven.

Hoeveelheid CO2 in kton 2017 2016
Aardgas 2,0 2,2
Propaan en warmte 0,09 0,08
Brandstof vrachtwagens 50,4 52,5
Brandstof ReEnergy 1,7 1,9
Brandstof leasewagens 2,2 2,2
Totaal scope 1 emissies 56,2 58,9
Elektriciteit* 30,4 32,7
In mindering te brengen: opgewekt door SUEZ ReEnergy** -23,7 -22,7
Overige (vliegreizen, zakelijke kilometers) 0,2 0,2
Totaal Scope 2 emissies 33,2 32,9
Waarvan procesgerelateerd* 6,8 niet berekend
TOTAAL scope 1 en 2 emissies 89.5 91.6

 

* Het overgrote deel van de CO2-emissies wordt veroorzaakt door het energieverbruik van de procesinstallaties van SUEZ. Bij bijvoorbeeld het transport, de verlichting en de verwarming van de gebouwen wordt relatief gezien veel minder energie verbruikt. Dit is inzichtelijk gemaakt door een onderscheid te maken tussen wel- of niet-procesgerelateerde emissies.

**SUEZ ReEnergy produceert elektriciteit waarvan het grootste deel teruggeleverd wordt aan het openbare net. Een kleine hoeveelheid van deze productie is bestemd voor eigen verbruik. Dit deel – gelijk aan 23,7 kton CO– mag in het kader van de CO2-prestatieladder in mindering worden gebracht op het totaal aan emissies.

Doelen scope 3

De scope 3 emissies betreffen de emissies gedurende de levenscyclus van een product, dus in de hele keten. In het kader van ketenregie kunnen we ook kijken naar reductie van deze emissies.

Voor 2017 was het doel om 37 kiloton kunststof verpakkingen meer in de keten te laten sorteren dan in 2016. Dit doel is grotendeels gehaald: 33 kiloton. Uit onze ketenanalyse valt dan te concluderen dat in de keten hiermee bijna 70 kiloton COextra is bespaard.

Om het rendement van de installatie SUEZ ReEnergy te verbeteren, zoeken we naar mogelijkheden om de restwarmte uit het verwerkingsproces verder te benutten. Het aantal aansluitingen bij Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (restwarmte ReEnergy) is weer toegenomen. Via deze aansluitingen verwarmen we omliggende bebouwing (woningen). Eerder is het Kellenbeek College in Roosendaal aangesloten op dit warmtenet.

Acties en maatregelen in 2018

Een set aan maatregelen moet bijdragen aan het behalen van de reductiedoelstellingen. Deze maatregelen bestaan onder meer uit:

 1. een verdere optimalisatie van de inzamelroutes;
 2. een proef met real time monitoring brandstofverbruik bij 20 wagens (beoogde brandstofbesparing 5%);
 3. de aanschaf van een hybride voertuig;
 4. een competitie onder leaserijders om hun brandstofverbruik te verlagen;
 5. het nemen van maatregelen uit een eerder energiebesparingsonderzoek bij SUEZ ReEnergy;
 6. het verhogen van het energetisch rendement van SUEZ ReEnergy;
 7. het plaatsen van duurzame verlichting op meerdere locaties.

Overzicht emissies via recycling

Met het recyclen van afvalstoffen (als grond- bouw- of brandstof) wordt in de keten een forse vermindering van de CO2-emissie bereikt. De vermeden CO2-emissie in de keten is, met uitzondering van oplosmiddelen, berekend met in brancheverband (Vereniging Afvalbedrijven) afgestemde emissiefactoren.

Emissie in kton CO2 2017 2016 2015
Storten 22 18 8
Verbranden 1322* 1.231 1.162
Glas -28 -28 -24
Hout -9 -9 -11
Metaal -42 -44 -34
Papier -504** -644 -674
Plastic -171*** -214 -148
Oplosmiddelen -6 -7 -7
Totaal 584 303 272

 

*Door een toename van de hoeveelheid afvalstoffen die verbrand zijn, is er ook een toename van de CO2-emissie.
**De daling van de vermeden emissies van papier wordt veroorzaakt doordat de export van papier naar China beperkt werd.
***De daling van de vermeden emissies wordt veroorzaakt doordat het percentage kunststof in PMD lager was dan in voorgaande jaren.