Talenten van medewerkers ontwikkelen

Afgeleid van de algemene strategie stelde Human Resources (HR) in 2017 een ontwikkelprogramma op voor de gehele organisatie. Voor een belangrijk deel was ook hier sprake van eenzelfde aanscherping; veel van de activiteiten van eerdere jaren zijn onverkort doorgezet, ook in 2018. Steeds meer is de aandacht uitgegaan naar de ontwikkeling van medewerkers in de operatie. Door hen door te laten groeien, kunnen ze langer worden behouden en/of inzetbaar blijven.

De strategie van Human Resources draait rond vier speerpunten, die moeten bijdragen aan de gewenste verandering van de onderneming en het meenemen van individuele medewerkers in deze veranderingen. Deze vier speerpunten zijn:

  1. Cultuurverandering
  2. Versterken van leiderschap
  3. Het aantrekken en ontwikkelen van talent
  4. Vitaliteit en betrokkenheid

Iedereen kan zich ontwikkelen binnen SUEZ

SUEZ beschikt inmiddels over verschillende programma’s voor groepen of individuele medewerkers. Deels gaat het dan om opleidingen voor specifieke functies, zoals die van chauffeur/beladers. In de afgelopen jaren is daarnaast steeds meer aandacht gegeven aan het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap, cultuur en gedrag, waaronder voor vitaliteit.

Het management- en expertontwikkelprogramma is in enkele jaren tijd tot een structureel terugkerende training ontwikkeld voor alle leidinggevenden en experts in de onderneming. In 2017 is gewerkt aan een programma waarbij in 2018 en daarna fasegewijs elke medewerker op elk niveau zal worden gescreend op zijn mogelijkheden en talent. In eerste instantie is sprake van een review van leidinggevenden en anderen die zich onderscheiden. Uiteindelijk zal elke medewerker worden beoordeeld op mogelijkheden om ervaring of talent verder te ontwikkelen.

Passend bij het laatste wordt in 2018 een programma uitgevoerd waarbij praktijkbegeleiders (circa 20) mensen in de operatie – on the job – gaan opleiden voor een volgende functie, bijvoorbeeld die van chauffeur of in de planning.

De kernwaarden van SUEZ

  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Ondernemerschap tonen
  • Energieke houding

Duurzame inzetbaarheid

Het werknemersbestand van SUEZ vergrijst sinds jaar en dag, terwijl sprake is van relatief weinig verloop. Gelijktijdig is nog sprake van zwaar fysiek werk. Om daarop in te spelen is een geïntegreerde, langetermijnbenadering van duurzame inzetbaarheid nodig. Dit vraagt echter meer tijd dan gedacht en staat nu op het programma voor 2018. Uitgangspunt is dat duurzame inzetbaarheid meer omvat dan vitaliteit. De inzet om mensen te verbinden, te betrekken en verantwoordelijk te maken, aan de hand van management en leiderschap, is even essentieel. Deze inzet hebben we al enkele jaren en wordt telkens geïntensiveerd.

Grote betrokkenheid van medewerkers

Er zijn talloze signalen om te mogen veronderstellen dat de betrokkenheid van medewerkers in de afgelopen jaren is toegenomen. Zo is de belangstelling voor het ambassadeursprogramma nog steeds groot; tijdens deze bijeenkomsten bespreekt een uit alle lagen samengestelde groep medewerkers verschillende onderwerpen. Deze feedback wordt onder meer door het aanwezige lid van de Country Board meegenomen. Het in 2017 gelanceerde project Samen Bruggen Bouwen is erop gericht om uit gaan van initiatieven van medewerkers en het delen van best practices. Dit programma zal in 2018 verder gestalte krijgen

In 2018 zal een betrokkenheidsonderzoek onder alle medewerkers worden gedaan (deze is een jaar uitgesteld).