Actuele thema’s

SUEZ is en voelt zich betrokken bij verschillende maatschappelijke thema’s. Al naar gelang belang en noodzaak brengen we onze visie naar voren, of stellen we onze deskundigheid en ervaring beschikbaar. Het meest opvallende thema in 2017 was de discussie over kwaliteit versus kwantiteit van gescheiden ingezamelde stromen.

Kwaliteit versus kwantiteit

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen waarom de discussie over kwaliteit versus kwantiteit van (bron)gescheiden afvalstromen in 2017 urgent is geworden. Een daarvan betreft het succes van de inzameling van PMD (plastics, metalen en drinkverpakkingen) van huishoudens. Het volume van deze stroom heeft ieders verwachtingen overtroffen, maar gelijktijdig is ook de vervuiling van de stroom toegenomen. Dat heeft consequenties voor de verwerking (het sorteerproces) en de afzetmogelijkheden als nieuwe grondstof. Dankzij toenemende belangstelling van afnemers, die hun eisen hebben ten aanzien van zuiverheid en/of specificatie, wordt het belang van kwaliteit onderstreept.

Een andere oorzaak is het ingrijpen van China, als het gaat om de invoer van gesorteerde plastics (eind 2017), oudpapier (medio 2017) en verschillende andere stromen. Het is duidelijk dat met het wegvallen van dit exportland (goed voor circa 50% van de wereldhandel in recyclaat) er een probleem is ontstaan voor de afzet.

Het is daarom van groot belang dat de discussie over volume versus kwaliteit(en) in Nederland snel wordt gevoerd. Wat SUEZ betreft, is het sturen van gescheiden inzameling op basis van volume, een achterhaalde strategie.

Bronscheiding versus nascheiding

Met enige regelmaat laait de discussie op over de vraag of afvalstromen moeten worden gescheiden wanneer ze ontstaan, of dat ze later – na integrale inzameling – kunnen worden gescheiden in recyclebare stromen. SUEZ is van mening dat bronscheiding over het algemeen de voorkeur verdient, dit in eerste instantie omdat daarmee de kwaliteit van terug te winnen grondstoffen het best kan worden verzekerd (zie thema hierboven). Gelijktijdig geldt dat het van belang is aan de hand van bronscheiding het duurzame bewustzijn van burgers te bevorderen. Niet in het minst geldt dat er in gemeenten veel is geïnvesteerd in structuren voor (bron)gescheiden inzameling.

Wat SUEZ betreft, is het juist aan te bevelen om bronscheiding te verbeteren, en eventueel te verfijnen, in plaats van deze te frustreren. Nascheiding biedt wel goede mogelijkheden, maar vooral als aanvulling op bronscheiding.

Duurzaam inkopen

In 2017 is het inzicht verbreed dat circulariteit vanuit verschillende kanten kan worden gestimuleerd en/of geïnitieerd. Behalve vanwege een enkele creatieve of innovatieve oplossing mag worden gesteld dat de grote stromen (plastics, hout, papier, etc.) vooral hun weg naar hergebruik vinden omdat deze door inzamelaars en be- en verwerkers worden gezocht. Zij het schoorvoetend komt nu stimulans vanuit producenten en afnemers van die producenten. Die vraag is, wat SUEZ betreft, essentieel. Het is ondenkbaar dat secundaire grondstoffen hoogwaardig zullen worden toegepast omdat inzamelaars en verwerkers het willen. Een kringloop sluiten kan alleen als de grondstof ook wordt gevraagd.

Daar ligt een schone taak voor producenten van bijvoorbeeld verpakkingen, maar ook bij partijen die als inkoper op de markt zijn. Het ligt voor de hand dat producenten gaan kiezen voor de toepassing van secundaire stromen.