Strategie op hoofdlijnen

SUEZ Recycling & Recovery Nederland heeft in 2017 haar strategie voor de toekomst aangescherpt. Veranderingen in de samenleving, in onze markten en zeker ook in het kader van de circulaire economie maken het noodzakelijk om ons telkens te bezinnen op onze positie. We beoordelen waar we van betekenis kunnen zijn, in de rol van aanjager of regisseur van grondstoffenkringlopen. De essentiële verandering is dat we – naast de afvalinzamelingsactiviteiten – meer focussen op de verwerking en het produceren van grondstoffen. Daaruit volgt vanzelfsprekend dat we in hoog tempo onze organisatie ontwikkelen.

In de afgelopen jaren hebben we veel activiteiten ontwikkeld rond productie van grondstoffen en energie. Die activiteiten zijn inmiddels goed voor 40 tot 50% van onze omzet.

Het schetst de transformatie van onze onderneming die tot circa 2010 excelleerde in de logistiek van het inzamelen van afval, naast het sorteren en bewerken voor recycling van afvalstromen. Vanuit die traditie ontwikkelden we activiteiten rond de terugwinning van energie-uit-afval en bewogen we ons stapsgewijs naar productie en levering van teruggewonnen grondstoffen, variërend van oplosmiddelen tot kunststofkorrels en pellets van koffiedik. Steeds vaker adviseren we klanten over afvalpreventie en werken we gezamenlijk aan het terugwinnen van grondstoffen.

Vragen die onze keuzes bepalen

We hebben voor ogen dat grondstoffen terugkeren in de keten. Dat vraagt om de totstandkoming van vele kringlopen. We kunnen niet in alle kringlopen betrokken zijn of worden. Om de juiste keuzes voor onze inzet te maken, stellen we onszelf in principe twee kernvragen:

  • Kunnen we waarde toevoegen aan een keten?
  • En kunnen wij het proces naar het sluiten van de keten versnellen?

Als we beide vragen positief beantwoorden, zetten we ons in om partijen met elkaar te verbinden, ketens te sluiten én vooral de aanjager en versneller te zijn in het proces. We gaan voor concrete resultaten.

In 2017 kozen we er nadrukkelijk voor om onze leidende positie voor de stroom kunststof (verpakkingen) te willen versterken, evenals onze posities in de ketens van hout en papier.

Daarnaast kiezen we voor diverse (waardevolle) nichestromen, van oplosmiddelen tot koffiedik en accu’s. Voor het sluiten van ketens van nichestromen worden we graag uitgedaagd door marktpartijen als klanten en andere ketenpartners.

Pijlers onder de strategie

Onze strategie ontwikkelden we vanuit onze visie op de mondiale problematiek, het besef dat de circulaire economie daar oplossingen voor heeft te bieden en de rol die we als onderneming daarin ambiëren.

Als eerste pijler onder onze strategie stellen we de klant centraal, nadrukkelijker dan ooit. En beter gezegd: we willen (circulaire) kansen voor klanten vooropstellen. Klanten zijn in dit kader overigens divers: klanten waar we afval inzamelen, klanten waar we grondstoffen afzetten, maar ook onze partners in de keten en hun klanten.

 

Behalve dat we de klant centraal stellen, funderen we onze strategie op een viertal andere pijlers:

  • We hebben veel aandacht voor verdere digitalisering; enerzijds in het contact met klanten, anderzijds vanwege het verbeteren van onze logistiek én – aan de hand van datamanagement – de inzet van onze capaciteit.
  • Het ontwikkelen van onze positie door de gehele keten heen (geïntegreerd)zien we als derde pijler. Nu al  spelen we een belangrijke rol in de hele keten en werken we in meerdere schakels. Dat gaan we nog verder uitbouwen (ketenintegratie), zodat we de keten sneller vooruit kunnen helpen. Voor hoogwaardige verwerking blijft goede inzameling van belang. Het streven is om die inzameling steeds slimmer te organiseren, bijvoorbeeld door samen te werken.
  • Vanzelfsprekend maakt circulariteitonderdeel uit van onze strategie. We gaan voor hoogwaardige recycling (upcycling), en daarom ook voor goede bronscheiding.
  • In de afgelopen jaren zijn verschillende samenwerkingsprojecten ontstaan, passend in ons streven om aan de hand van co-creatieketens te sluiten. Co-creatie is een belangrijk aspect van onze strategie omdat we kennis, kunde, middelen beheren waardoor we in veel gevallen kunnen versnellen. We kijken daarom kritisch naar partners waarmee we waarde kunnen toevoegen aan de hele keten.