Duurzame inkoop

Duurzame inkoop, of maatschappelijk verantwoord inkopen, heeft bij SUEZ prioriteit. Breed in de organisatie wordt gekeken naar de mogelijkheden in de markt om te kunnen voldoen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzame inkoop vraagt vaak om innovatie. Met leveranciers kijken we naar de mogelijkheden om grondstoffen terug te brengen in de keten.

Heel langzaam zien we dat (lokale) overheden het voortouw nemen als het gaat om duurzaam-circulair inkopen. Tenslotte zijn zij beleidsmatig en/of uitvoerend betrokken bij de keuzes van gescheiden inzameling en voor het promoten van het gebruik en hergebruik van verschillende grondstoffen.

Doorbraak

In 2017 werd eindelijk een doorbraak gerealiseerd in het streven om recyclaat van kunststofverpakkingsafval toe te passen in nieuwe producten. Het gaat om inzamelvaatjes voor specifiek ziekenhuisafval die aan strenge kwaliteitseisen moeten voldoen. Deze doorbraak is het resultaat van co-creatie met de producent van deze vaten. Na langdurig experimenteren en testen werd het noodzakelijke UN-keurmerk verkregen (certificering voor verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen worden vervoerd).

In dezelfde lijn heeft SUEZ (met materiaal van onze kunststoffabriek QCP) producenten van rolcontainers uitgedaagd om gerecyclede kunststof toe te passen in nieuwe rolcontainers. Slechts 2 van de 7 leveranciers konden voldoen aan onze eis om minimaal 80% recyclaat toe te passen. In het tweede kwartaal van 2018 zullen de eerste exemplaren worden getest.

In 2017 is ook gestart met een onderzoek naar de ontwikkeling van kunststof pelletboxen. Vooralsnog worden deze transportmiddelen in hout of metaal uitgevoerd.

Inkoop op de arbeidsmarkt

Sinds jaar en dag bestaat de flexibele schil rondom onze vaste krachten uit uitzendkrachten. De krapte op de arbeidsmarkt begin 2017 heeft de samenwerking met onze vaste partners in deze branche onder druk gezet. Waar we eerder kozen voor minder partners, werken we nu ook met meerdere lokale leveranciers die dichter op de markt zitten.

Inzet vanuit de groep

Duurzaam inkopen binnen SUEZ Netherlands vindt zoveel mogelijk plaats binnen de kaders die worden gesteld vanuit de Sustainable Purchasing Policy van SUEZ groep. Gelijktijdig moet worden voldaan aan de ethische gedragsregels (richtlijn ’Ethisch verantwoord inkoopgedrag’) die we binnen SUEZ hooghouden.

We vermijden producten waarbij mogelijk sprake is van kinderarbeid en stellen eisen aan veiligheid en diversiteit. Vanzelfsprekend zoeken we naar mogelijkheden voor CO2-reductie en – zoals hierboven geschetst – naar mogelijkheden om bij te dragen aan de circulaire economie.

Binnen Nederland en/of de Benelux en Duitsland zoekt SUEZ naar mogelijkheden om met de aan ons gelieerde ondernemingen (zoals SUEZ Water) op te schalen bij de inkoop van brandstof, telecommunicatie , postbezorging en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Inkoop van andere zaken, zoals trucks, copiers, chemicaliën en recyclingsystemen vindt al plaats op Europees (groeps)niveau. Inkopen op Europese schaal is complex en daardoor soms lastig te verwezenlijken. Dit heeft onder meer te maken met een beperkt aantal leveranciers die kunnen leveren in alle landen. Specificaties bij inkooppartners zijn continu aan verandering onderhevig en de nationale wetgevingen lopen bijna nooit synchroon. Per land is vaak een andere specificatie gewenst.