Inzet voor cultuur en betrokkenheid

De toekomstige ontwikkeling van onze onderneming kan uitsluitend als onze medewerkers – individueel en gezamenlijk – daarin mee ontwikkelen. We betrekken medewerkers daarom intensief bij onze visie en missie, sturen gericht op persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling, en sturen gericht op onze cultuur. In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan onze HR-strategie (lees meer), afgeleid van de ondernemingsstrategie.

Illustratief voor de sfeer van de aanpak, die onze personeelsbenadering kenmerkt, is de introductiedag voor nieuwe medewerkers. De eerste introductiedag vond plaats in april 2017 en is bedoeld voor alle nieuwe medewerkers, op welk onderdeel in den lande dan ook. Tijdens de dag op ons hoofdkantoor in Arnhem vertellen collega’s over de branche, afvalstromen, de grondstoffenrevolutie, onze kernwaarden, ethiek en veiligheid. Vanzelfsprekend is er ruimte voor reflectie.

SUEZ Cup

In 2017 heeft voor het eerst sinds lang weer een SUEZ Cup plaatsgevonden, op initiatief van een medewerker. Deze sportieve competitie werd een groot succes, onder meer door de deelname van 300 medewerkers uit de gehele organisatie. Opmerkelijk was de breed gedragen wens van medewerkers om in een volgende SUEZ Cup in divers samengestelde teams deel te nemen.

SUEZ Ambassadeurs

In 2017 is de groep Ambassadeurs weer gegroeid. Deze groep van circa 50 medewerkers, samengesteld uit alle onderdelen en lagen van onze samenleving, verricht intern veel missiewerk met onder meer cultuurverandering tot doel. Behalve dat ze jaarlijks een aantal keren met elkaar de kernwaarden, de strategie en de grondstoffenrevolutie bespreken, dragen ze deze vooral uit op de locaties.

Portal voor leren

In 2017 lanceerden we de nieuwe interne Learning Portal. Medewerkers kunnen hierin zien welke trainingen ze volgden en zich registreren. Ze zien ook welke certificeringen ze hebben, wanneer die verlopen en of er een verplichte cursus op het programma staat. Deze intranet-applicatie, vooralsnog bedoeld voor iedereen die in eerste instantie op een computer werkt, is een van de instrumenten in het kader van ons beleid rond professionele ontwikkeling en leren.

Onderstaande tabel toont het aantal werknemers dat jaarlijks een training heeft gevolgd en hoeveel uren daar per medewerker mee gemoeid waren. De tabel eronder geeft een beeld van de aard van de trainingen. Jaarlijks wordt opnieuw een plan getrokken en andere accenten gelegd.

 

2017 2016 2015
Aantal werknemers getraind 1.283 1.061 1.376
Gem. aantal uren training per getrainde werknemers 13,6 19,2 14,3

 

Aantal uren
Type trainingen 2017 2016 2015
Health, Safety & Environnement 3.311 5.034 9.709
Overig (sales, management, etc.) 6.679 9.324 6.786
Professionele technieken voor chauffeurs 7161 5.916 2.978
Taal (geletterdheid) 328 48 210

 

Verloop en verzuim

In voorgaande jaren was in onze onderneming sprake van relatief weinig verloop. De binding met de organisatie, en vooral binnen de teams, is groot. Mede als gevolg van de economische groei is er echter wel sprake van een trendbreuk; er is meer aanbod van sales- en logistieke functies.

In de komende tijd krijgt SUEZ ook te maken met een aanzienlijke uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers. De laatste groep is relatief oververtegenwoordigd en verzuimt ook relatief vaak. Deels heeft dit te maken met de levensstijl, deels met het feit dat oudere medewerkers meer moeite krijgen met het relatief zware werk.

Duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van verzuim heeft binnen SUEZ al jaren aandacht. In eerdere jaren zijn pragmatisch activiteiten ondernomen om medewerkers te verleiden tot een gezondere levensstijl. Ook in 2017 is hier sprake van zoals via het fietsenplan, bedrijfsfitness, en locatie- of regiogerichte acties. Gelijktijdig wordt een strategischere benadering gezocht. In 2017 zijn hier door een projectgroep de doelen voor gesteld, in samenwerking met de directie. Voor de vervolgaanpak is advies en begeleiding gevonden via de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Social return

SUEZ spant zich in om werkervaringsplaatsen aan te bieden, en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier vooral om initiatieven en projecten in de regio’s. In 2017 had de onderneming zelf circa 15 mensen uit deze doelgroep onder contract, terwijl veel meer functies worden ingevuld via gespecialiseerde (sociale) ondernemingen of instellingen.

Taalakkoord

SUEZ is ondertekenaar van het TaalAkkoord. Dit akkoord is het resultaat van een samenwerking met 28 andere werkgevers om taalontwikkeling op de werkvloer te bevorderen. Uit de voorgaande tabel is ook onze verhoogde inzet af te lezen.

Aandelenplannen

In 2017 werd Sharing 2017 gelanceerd. Zoals ook in 2011 en 2014 kregen medewerkers de gelegenheid met korting aandelen in te kopen, en daarbij eventueel ook gratis aandelen te krijgen.