Milieuprestaties: doelen en resultaten

De milieuprestaties van SUEZ worden voor een belangrijk deel gecoördineerd door de afdeling Health Safety & Environment (HSE). Hiervoor stelt deze afdeling onder meer het jaarlijkse actieplan Industrial Risk, Milieu & Duurzaamheid op. Dit is een uitgebreid actieplan dat tot doel heeft te borgen dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving, en prestaties op het gebied van milieu en duurzaamheid te verbeteren.

Er hebben zich in 2017 geen grote milieu-incidenten voorgedaan. Het aantal incidenten week niet significant af van voorgaande jaren.

2017 2016 2015
Brand/broei/rook 31 22 31
Hydraulieklekkage 25 29 25
Overig 22 28 30
Totaal 78 79 86

Nadat het aantal gevallen van brand, broei en rook in 2016 laag uitviel, is in 2017 het aantal incidenten weer op hetzelfde niveau als in 2015 beland. Daarmee lijkt het een weerbarstige praktijk die echter uitstekend door SUEZ onder controle kan worden gehouden. De gedane investeringen in onder meer sprinklerinstallaties werpen hun vruchten af. Van alle 31 incidenten betreffen het er 21 die in eigen beheer zijn geblust en minimale schade opleverden. Bij de overige 10 branden was wel sprake van assistentie door de brandweer, maar bleef de schade beperkt.

In 2016 is bij wijze van proef een nieuw detectiesysteem geïntroduceerd (op 1 locatie) waarmee de temperatuur in houtsnippers constant wordt gemeten. Eind 2017 is dit systeem ook op onze locatie in Rotterdam toegepast.

Klachten

In 2017 ontvingen we klachten over zwerfvuil in Weurt en over geur in Rotterdam.

Vanwege de overlast in Rotterdam is een dwangsom van 50.000 euro volledig geïnd door het bevoegd gezag. Er is een volgende dwangsom opgelegd van 300.000 euro. SUEZ neemt klachten van de omwonenden vanzelfsprekend zeer serieus en heeft de afgelopen periode vele maatregelen genomen om geuremissie te voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn het afdichten van de hallen in combinatie met afzuiging (onderdruk) en het niet meer buiten opslaan van materiaal.

Verbruikscijfers

Onze milieubelasting is met name gerelateerd aan energieverbruik (en emissies ten gevolge daarvan). Brandstofverbruik van onze inzamelvoertuigen is daarin een bepalende en materiële factor.

  2017 2016 2015
Waterverbruik (m3) 67.705 68.500* 97.100
Elektriciteitsverbruik (kWh) 47.606.000 46.885.000 50.598.000
Gasverbruik (m3) 1.053.644 1.175.167 1.197.886
Propaan (l) 39.443 36.584 Niet gerapporteerd
Dieselolie (m3) (incl. rode diesel en leaseverbruik) 16.735 17.450 18.053
Brandstofverbruik transport inhuur (m3) 3.640 3.061 2.910

 

Voor definities en de mate van betrouwbaarheid van kerncijfers, klik hier.

* De vermindering van het waterverbruik werd gerealiseerd bij SUEZ ReEnergy. De ontslakker van lijn 2 is verkleind waardoor er minder water verdampt

Emissies

Lozingen naar water en bodem zijn naar onze mening niet materieel. Lozingen naar water vallen binnen de gestelde normen afgezien van sporadische overschrijding van de parameter ‘onoplosbare deeltjes’. Lozingen naar de bodem vinden, voor zover bekend, niet plaats. Emissie naar lucht is met name relevant voor SUEZ ReEnergy. Emissie-overschrijding heeft niet plaatsgevonden.