Veiligheid

Veilig werken en verkeersveiligheid hebben bij SUEZ de hoogste prioriteit. Het jaar 2017 is in dat opzicht relatief goed verlopen. We blijven met zo mogelijk nog meer inzet aandacht vragen voor veilig handelen in het werk en in het verkeer.

Veiligheid is bij SUEZ gestoeld op twee componenten: de beschikbaarheid van adequaat materieel (gereedschappen, vervoers- en transportmiddelen, inrichting en gebouwen, etc.) én het veiligheidsbewustzijn en –gedrag van medewerkers. Wat de eerste component betreft, is in eerdere jaren de organisatie al jaren op orde gebracht. Gelijktijdig worden indien mogelijk verbeteringen gerealiseerd. Wat betreft de tweede component is de praktijk weerbarstiger. Veilig handelen vraagt dat we er ononderbroken aandacht voor vragen. We hebben dit streven vormgegeven in onze Fair Culture Policy, bestaande uit een drietal gedragsprincipes:

  1. We benoemen en delen goede praktijkgevallen en -situaties. En belonen goed gedrag en goede prestaties.
  2. We maken het melden van onveilige situaties eenvoudiger en streven naar openheid.
  3. We passen een eerlijk, fair, sanctiebeleid toe.

Fair Culture in 2017

In het afgelopen jaar hebben we onze Fair Culture Policy in praktijk gebracht door medewerkers die een goed idee hadden extra te belonen (bloemen en een dinerbon). Dit gebeurde elk halfjaar.

In 2018 zullen we mogelijk een beloning introduceren rond het melden van onveilige situaties; het thema van onze veiligheidscampagne in 2017. In het kader van deze campagne lanceerden we tijdens de landelijke Veiligheidsdag in september een speciale app voor de smartphone. Met deze app kunnen medewerkers direct een onveilige situatie melden om vervolgens de opvolging en afronding te kunnen volgen. De app is in eerste instantie getest in Rotterdam en bij succes zal deze app in 2018 verder in de organisatie worden uitgerold. Behalve dat onveilige situaties in de eigen organisatie worden gemeld, wordt dat ook gedaan vanwege situaties bij klanten.

In 2017 bleven zowel de AFR (Accident Frequency Rate) als de ASR (Accident Severity Rate) beneden of gelijk aan de gestelde grenzen. De AFR bleef steken op 8 waarmee werd voldaan aan het doel om onder 9 te blijven. Voor de ASR was 0,22 als maximum gesteld en daar kwamen we in 2017 ook op uit. Voor beide waarden geldt dat SUEZ consistent presteert, aanzienlijk beter dan het branchegemiddelde van circa 15.

Restricted Areas

In 2016 is begonnen aan het project Restricted Areas (gevaarlijke zones) op onze vestigingen. In 2018 wordt dit project afgerond. Alle locaties zijn onderzocht en heringericht conform de uitgangspunten van het project. De essentie is dat voetgangers worden gescheiden van het werkgebied van groot materieel, zoals shovels en kranen. Deze zones zijn gemarkeerd, voorzien van afzettingen en waar nodig van stoplichten en alarmsignalen. Op 16 locaties die daarvoor in aanmerking komen, wordt bovendien detectie-apparatuur geplaatst. Wanneer voetgangers zich toch begeven op plekken waar groot materieel in beweging is, gaat een alarm af. Op deze wijze sluiten we confrontaties tussen mensen en groot materieel zoveel mogelijk uit. Hoe zeldzaam deze ongevallen ook zijn, ze zijn vaak fataal.

Vanzelfsprekend worden medewerkers in het kader van dit project getraind. Daarbij blijft de inzet van tijdelijk personeel en van derden een punt van zorg en is extra aandacht en alertheid gevraagd. Vanzelfsprekend wordt de praktijk van Restricted Areas regelmatig gecontroleerd (audits).

Meer safety visits

Binnen onze onderneming is het gebruikelijk dat het management regelmatig zogenoemde safety visits uitvoert op de vestigingen en in de operatie. Doel is dat we ook op deze manier het veiligheidsbewustzijn vergroten. Deelname is verplicht voor alle managers op het niveau Executive Management Board (EMB) van SUEZ Benelux & Duitsland tot en met het niveau rayonmanagement. Het gaat om ruim 50 medewerkers die meerdere van deze veiligheidsbezoeken per jaar uitvoeren.

In 2017 is het aantal safety visits dat uitgevoerd moet worden, verhoogd. Leden van de EMB verrichten elk kwartaal een safety visit. Leden van de Country Board leggen tenminste 6 keer per jaar een veiligheidsbezoek af.  Managers in de regio’s worden eveneens op pad gestuurd om werkplekken te inspecteren.

Veilgheid op de openbare weg

SUEZ is sinds jaren ambassadeur van Veilig op Weg. In het kader hiervan bezoeken we jaarlijks circa 250 basisscholen in heel Nederland om kinderen attent te maken op gevaarlijke situaties in het verkeer.

In 2018 wordt weer extra aandacht gevraagd voor verkeersbewegingen buiten onze locaties. Het gaat dan zowel om medewerkers in een (privé of lease) personenwagen als om onze professionele rijders. Tijdens de Wereld Veiligheids Dag zal de campagne hiervoor starten. Overigens kent Nederland relatief weinig verkeersongelukken, wel is sprake van veel bijna-ongevallen (die worden door chauffeurs gemeld).

Helaas hadden we in 2017 te maken met een ernstig verkeersongeval waarbij een kraakperswagen in botsing kwam met een scootmobiel. De betrokken bestuurster van de scootmobiel is ernstig verwond en heeft blijvend letsel.