GRI content index

GRI Standard Disclosure Pagina Toelichting en/of reden voor omissie
GRI 102: General disclosures
Profiel van de organisatie
102-1 Naam van de organisatie Over dit verslag
102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten Schets van de onderneming
102-3 Locatie van het hoofdkantoor Organisatie en bestuur

Credits

102-4 Locatie van vestigingen en activiteiten Organisatie en bestuur
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Aandeelhouder
102-6 Markten Schets van de onderneming
102-7 Omvang van de organisatie Organisatie en bestuur

Financieel

Kernindicatoren

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands is een volledige dochteronderneming van SUEZ groep. Het jaarverslag van SUEZ R&R NL wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
102-8 Informatie over medewerkers en andere arbeidskrachten Overzicht personeel en beloning Alle cijfers zijn ontleend aan de administratie van HR
102-9 Toeleveringsketen Schets van de onderneming

Waardecreatiemodel

Prestaties in kringlopen en opwekking

Duurzame inkoop

In dit jaarverslag schetsen we naast de keten waarin we opereren, ook de kringlopen van grondstofstromen. De laatste staan centraal in onze strategie en zijn dus materieel.
102-10 Significante verandering in de organisatie of de toeleveringsketen Organisatie en bestuur

Strategie in 2018

102-11 Voorzorgsprincipe Het voorzorgsprincipe is opgenomen in onze beleidsverklaring
102-12 Externe initiatieven Gebeurtenissen en resultaten

Onderschreven verklaringen

102-13 Lidmaatschappen Dialoog en thema’s
Strategie
102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde Voorwoord
102-15 Belangrijkste gevolgen, risico’s en mogelijkheden Dilemma’s, risico’s en kansen
Ethiek en integriteit
102-16 Waarden, uitgangspunten, standaarden en gedragsnormen Visie en missie

Ambitie: waarde toevoegen

Ethiek

Kernwaarden

102-17 Methodieken/werkwijzen voor advies en kwesties rond ethiek Ethiek
Governance
102-18 Bestuursstructuur Organisatie en bestuur

Aandeelhouder

102-21 Raadpleging stakeholders met betrekking tot economische, milieu- en sociale thema’s Over dit verslag
102-35 Renumeratie beleid Overzicht personeel en beloning
Stakeholder engagement
102-40 Overzicht van stakeholders Dialoog en thema’s
102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten Overzicht personeel en beloning
102-42 Identifying and selecting stakeholders Over dit verslag In 2017 is afgezien van een gestructureerde stakeholderdialoog/materialiteitsanalyse. We verwijzen naar het verslag over 2016:
102-43 Aanpak van stakeholder engagement Over dit verslag

Strategie op hoofdlijnen

102-44 Key topics and concerns raised Actuele thema’s Zie opmerking hierboven:

Materiele thema’s

Materialiteitsanalyse

Verslagleggingspraktijk
102-45 Ondernemingen die meegenomen zijn in de geconsolideerde jaarrekening Over dit verslag
102-46 Inhoudsbepaling en afbakening van onderwerpen Over dit verslag
102-47 List of material topics Over dit verslag Zie opmerking hierboven:

Materiele thema’s

Materialiteitsanalyse

102-48 Restatements of information Milieuprestaties: CO2-footprint

Kernindicatoren (gevaarlijk afval)

102-49 Verandering in verslaglegging Over dit verslag
102-50 Reporting period Kalenderjaar 2017
102-51 Date of most recent report Juni 2018
102-52 Verslagleggingscyclus Jaarlijks
102-53 Contact voor vragen over het verslag Contact
102-54 Claims ten aanzien van GRI Standards Over dit verslag
102-55 GRI content index GRI content index
102-56 External assurance Over dit verslag