Gebeurtenissen en resultaten

Het jaar 2017 was in veel opzichten een vruchtbaar jaar. Er werden kansen gepakt en partnerships bleken constructief. Een belangrijke stap werd gezet op 24 januari toen vele partijen – in het bijzijn van de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu – het Grondstoffenakkoord ondertekenden. Vanzelfsprekend behoorde SUEZ tot een van de ondertekenaars. Wij onderstreepten daarmee het belang van samenwerking omwille van de totstandkoming van de circulaire economie.

 

SUEZ ReEnergy

Bij onze afvalenergieinstallatie ReEnergy was in 2017 sprake van technische problemen die uiteindelijk leidden tot uitval van een van de 2 lijnen. Van augustus tot begin december kon daardoor slechts de helft van de doorzet worden gerealiseerd. Logischerwijs had dat ook gevolgen voor de energieproductie. Het onderzoek naar de oorzaken van de storing was begin 2018 nog niet afgerond.

De verwachtingen voor deze installatie zijn goed. Dat geldt in het bijzonder voor de ontwikkeling van het warmtenetwerk voor de wijk Stadsoevers in Roosendaal. Terwijl de restwarmte van de installatie al geruime tijd wordt benut voor de verwarming van kassen en het ROC-college, zijn er in 2017 ook aansluitingen gerealiseerd op appartementsgebouwen. Inmiddels volgen steeds meer nieuwbouwwoningen. Ook is door de gemeente vergunning verleend voor de biomineralenfabriek. Hierin zal restwarmte worden benut om varkensmest te drogen voor de productie van mestkorrels. In 2018 wordt het plan voor deze inrichting verder uitgewerkt. Deze initiatieven en andere mogelijke innovaties (zoals voor de productie waterstof; lees meer) maken dat de afvalenergiecentrale zich ontwikkeld tot een duurzame energie hub.

Kunststofsortering

Voor onze Rotterdamse kunststofsorteerinstallatie was 2017 een uiterst intensief jaar. Het betrokken team werd geconfronteerd met een aanzienlijke toename van de vervuiling van deze stroom. Aan de hand van verschillende maatregelen, zoals het doorvoeren van technische verbeteringen en de inzet van meer voorsortering (via handpicking) werd een goede doorzet gerealiseerd: 92,2 kiloton. De stroom die qua beschikbare capaciteit niet in Rotterdam kon worden verwerkt, is afgevoerd naar 3 vergelijkbare installaties in Duitsland: 95,4 kiloton.

In 2017 zijn we erin geslaagd met veel inzet de productie én de kwaliteit van de output te borgen. Diverse knelpunten zijn opgelost. In 2018 wordt nog hard gewerkt aan verdere prestatieverbeteringen.

Dat geldt ook vanwege de overlast die van de installatie in de omgeving werd ervaren. Er zijn vele maatregelen genomen (onder meer geen buitenopslag meer, een maximale sluiting van de hal en de plaatsing van geavanceerde koolstoffilters) waardoor de overlast fors is teruggedrongen. Sinds de maatregelen is het aantal klachten in 2017 afgenomen. We zetten ons in om dit aantal verder terug te dringen en geuroverlast tot minimum te beperken.

Partnership in de kunststofketen

Dat de ingangskwaliteit van PMD (plastic, metaalverpakkingen en drinkkartons) te laag is, werd in 2017 onderkend door onze contractpartners die namens de gemeenten opereren. Voor de toegenomen kosten van de verwerking kon daarom in constructieve sfeer overeenstemming worden bereikt over een financiële compensatie. Anderzijds heeft SUEZ meegewerkt aan de voorbereiding van verbeterde voorlichting in gemeenten.

Gelijktijdig wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het product dat resulteert uit de gescheiden kunststofinzameling. In onze kunststoffabriek QCP zijn in 2017 stappen gemaakt met het verbeteren van de kwaliteit van het eindproduct, en het oplossen van technische problemen (debottlenecking). Door de joint venture met LyondellBasell is een uitstekende uitgangspositie gerealiseerd voor de afzet naar kunststofproducenten. Lees hier meer.

Succesvol in de zorg

In 2017 besloot het Leids Universitair Centrum (LUMC) voor samenwerking met SUEZ. Daarmee versterkten we ons marktaandeel in de ziekenhuissector. Van de 8 academische ziekenhuizen zijn er 5 klant bij SUEZ. Daarnaast werken we voor circa 40% van de regionale ziekenhuizen. Deze positie maakt dat we optimaal kunnen inspelen op de specifieke behoeften. Met de academische ziekenhuizen werken we gezamenlijk aan de doelstelling om 70% van het afval te kunnen recyclen. Strategisch afvalmanagement, met een on site manager in de voorhoede, is daarvoor cruciaal. Onderdeel hiervan is dat we kritisch kijken naar de processen in het ziekenhuis, en in het bijzonder naar gebruik en verbruik van allerlei materialen (in het bijzonder verpakkingen en disposables, zoals wegwerpjassen). In 2018 introduceren we een nieuw SZA-vat (Specifiek Ziekenhuis Afval). Lees hier meer.

Enkele andere nieuwe klanten

In 2017 werd een groot recyclingcontract bij NS verworven (ontmanteling van oude treinstellen). Voor het ministerie van Defensie begonnen we met de inzameling van gevaarlijk afval. Corendon Dutch Airlines en TUI startten in 2017 met afvalscheiding aan boord van de vliegtuigen en koos daarbij voor de samenwerking met SUEZ.

Rioolservices

Het onderdeel SUEZ Riool Services draaide in 2017 een uitstekend jaar, dit nadat in het jaar daarvoor sprake was van een beperkt verlies. Gelijk aan bij het inzamelingsbedrijf zijn in 2017 vele opdrachten en contracten tegen het licht gehouden waardoor de samenwerking met een aantal verliesgevende klanten werd stopgezet. Gelijktijdig zijn vele nieuwe klanten geworven met als gevolg dat de capaciteit van 2018 voor 80% al is bezet.

In het afgelopen jaar is er een verdergaande samenwerking aangegaan met M.J. Oomen Rioolinspectie. Deze benadering sluit uitstekend aan bij de groeiende behoefte van klanten om te worden ondersteund bij de strategische waterhuishouding van hun gemeente of locatie.

Bigger bag

Eind 2016 introduceerde SUEZ de BiggerBag, een inzamelzak voor bouw- en sloopafval die drie keer groter is dan de standaard bigbag en met name bedoeld voor kleinere bouwlocaties en bij verbouwingen in en rond het huis. De BiggerBag is in 2017 een succes gebleken; behalve via de webshop, BMN Bouwmaterialen en Jongeneel is deze oplossing nu ook verkrijgbaar bij Gamma.

Geïntegreerde plaagdierenbestrijding

Onze afdeling plaagdierbestrijding werkt in het kader van de beheersing van rattenpopulaties sinds 2016 volgens de principes van Integrated Pest Management (IPM). Deze systematiek wordt wettelijk vereist en is erop gericht om het buitengebruik van rodentociden tegen ratten te beperken en daarmee de schade aan andere dierpopulaties te voorkomen. Hiervoor zijn de medewerkers van deze afdeling in 2017 opgeleid voor IPM en is de activiteit als geheel in 2017 hiervoor gecertificeerd.