Marktontwikkeling en -praktijk

Als 2017 iets duidelijk heeft gemaakt, is dat de basis van de onderneming op orde is. De regio’s Noord en Zuid, waar het afval wordt ingezameld, hebben uitstekend gedraaid. Vermeldenswaardig is dat de relatie die de onderneming met klanten heeft opgebouwd, goed is. Ondanks een algemene tariefsverhoging – waarmee SUEZ de eerste in de markt was – en verschillende heronderhandelingen van contracten, heeft slechts een enkele klant de relatie verbroken.

In het algemeen geldt dat er in 2017 sprake is van lichte groei van het aantal klanten, dit terwijl wij in eerste instantie vooral hadden ingezet op klantbehoud. In 2018 voorzien we een grotere groei waarbij we focussen op klanten die kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.

Marktontwikkelingen

In het algemeen geldt dat er sprake is van economische groei. Desalniettemin zijn de volumes iets gedaald ten opzichte van de jaren voor de crisisjaren (vanaf 2008). Het is evident dat er minder ledigingen zijn. Door de band genomen neemt de kwaliteit van (gescheiden) stromen wel toe. Dat geldt overigens niet voor de stroom kunststofverpakkingen waarvan de vervuilingsgraad in het sorteerproces voor de nodige uitdagingen zorgde.

In de afval- en grondstoffenmarkt is sprake van een herstructurering. De komst van Renewi, het fusiebedrijf van Van Gansewinkel en Shanks, heeft gevolgen voor onderlinge marktverhoudingen. Het sterkt ons in onze strategische keuze om – vanuit kwaliteit en duurzaamheid – een sterke positie in specifieke ketens te ontwikkelen. Lees hier meer.

In de verwerkingsmarkt, met name de verbrandingsmarkt, is het evenwicht wankel. Er wordt veel brandbaar afval geïmporteerd om de installaties, waarvan een deel in 2017 continuïteitsproblemen had, voldoende te voorzien van aanvoer. Met de economische groei ontstaat mogelijk een lichte ondercapaciteit maar de Nederlandse verbrandingscapaciteit staat op gespannen voet met de beschikbaarheid van afval.

Een andere marktontwikkeling betreft die van de krapte van beschikbare medewerkers. De steeds meer overspannen arbeidsmarkt maakt het moeilijker vacatures te vervullen, met name voor onze logistieke – en inzamel-activiteiten. Allengs wordt het bieden van continue dienstverlening een concurrentievoordeel.

In de markt van secundaire grondstoffen is ondanks alle inspanningen nog een wereld te winnen. In 2017 moest SUEZ de aandacht nog vooral richten op het kiezen van de juiste afzetkanalen, het garanderen van continue afzet, het realiseren van de juiste kwaliteit en prijs en het borgen van de naleving van wet- en regelgeving. Het streven is om in komende jaren te zoeken naar zo hoogwaardig mogelijke oplossingen waardoor er sprake kan zijn van maximale inzet op hoogwaardig hergebruik.

  • In de kunststofketen doen zich verschillende ontwikkelingen voor die elk hun effect hebben. Op macro-economisch niveau is dat vooral het importbeleid van China dat strikter is geworden. Als regel geldt dat sinds eind 2017 plastic afval alleen nog wordt geaccepteerd als sprake is van productie-restanten (geen afval uit de gebruiksfase). Het aanbod van plastic afval is daarmee in Europa en de Verenigde Staten flink toegenomen. Gelijktijdig wordt duidelijk dat we in Europa over te weinig verwerkingscapaciteit voor deze stroom beschikken. Overigens lijkt er, zij het schoorvoetend, een toenemende bereidheid van producenten om secundair materiaal toe te passen voor de (verpakking van hun) producten. Op nationaal niveau is de discussie over kwaliteit op gang gekomen (lees meer).
  • De markt voor oudpapier is in 2017 volop in beweging gekomen. Naar aanleiding van de zeer stringente eisen die China stelt aan de kwaliteit, is er veel onzekerheid in de markt. Aan het begin van 2018 zag het ernaar uit dat sprake zou zijn van opeenhoping van ingezameld oudpapier waarvan de zuiverheid niet afdoende is.
  • Even volatiel, maar dan door andere oorzaken, is de markt voor afvalhout. In 2017 kwam er veel afvalhout vanuit Groot-Brittannië naar het vasteland. Deze export zal op een zeker moment stoppen omdat op het eiland veel capaciteit voor houtverbranding wordt gerealiseerd. Het actuele aanbod is door SUEZ niet gebulkt, om kwaliteitsverlies te voorkomen en omwille van de (brand)veiligheid.
  • De markt voor gevaarlijk afval is een complexe markt. Het gaat hier vooral om hoogcalorische stromen en oplosmiddelen. Terwijl het aanbod in 2017 toenam, namen ook de beperkingen vanuit wetgeving toe. Bovendien bleken eerdere verwerkingsopties in de afgelopen jaren uit de markt te zijn verdwenen, en deden zich calamiteiten voor in relevante verwerkingsinstallaties.

De locatie Almelo voor gevaarlijk afval van SUEZ is volledig operationeel en heeft vollast. De overige stromen worden door SUEZ afgezet in specifieke (gecertificeerde) afzetkanalen in Nederland of West-Europa (indien de capaciteit in Nederland niet toereikend is).

Van container naar oplossing

De inzet van SUEZ om waarde te willen toevoegen, begint zijn vruchten af te werpen. Nog steeds beginnen de meeste nieuwe opdrachten met het plaatsen van een of meerdere inzamelcontainers. Maar snel daarna beginnen de gesprekken over optimalisering en verduurzaming. Bestaande klanten herkennen inmiddels de missie van SUEZ in de praktische uitvoering. Zo worden we steeds vaker gevraagd om mee te denken over het besparen van afval en het terugwinnen van grondstoffen. Dat gebeurt bij nationale opdrachtgevers als Schiphol, NS, Scania, maar ook steeds vaker bij andere grote en middelgrote klanten.

Gaandeweg is SUEZ synoniem geworden met het duurzaam omgaan met afval en grondstoffen. De onderneming wordt door klanten gewaardeerd om de wijze waarop oplossingen worden gevonden voor interne afvalproblematiek en het bieden van de juiste verwerking of duurzame toepassing van stromen. Daarnaast worden de verbeterde klantrapportages gewaardeerd, evenals de digitalisering van de serviceverlening. De algemeen verbeterde informatievoorziening via de klantenservice, zoals over gedane (of eventueel verlate) ledigingen, draagt daaraan bij.

Goede vooruitzichten

De verwachtingen voor 2018 zijn positief. De gekozen strategie blijkt goed te landen en uit te pakken en we hebben goede verwachtingen van de aanscherping ervan. Op het gebied van de terugwinning en productie van grondstoffen ontwikkelen we ons voortvarend, terwijl de investeringen in de inzameloperatie hun vruchten afwerpen. Dat geldt ook voor de cultuurverandering. Daarbinnen focussen we ons onder meer sterk op het creëren en bieden van circulaire en/of duurzame oplossingen voor klanten. Wanneer problemen in de installaties naar behoren zullen zijn opgelost, mag worden verwacht dat ook het financieel resultaat verder verbetert.