Duurzame doelen 2021

SUEZ Nederland maakt deel uit van het internationale concern SUEZ (hoofdkantoor in Parijs). De laatste heeft voor de komende jaren de SUEZ Road Map ontwikkeld, bestaande uit 4 duurzame prioriteiten en 17 doelen voor 2021.

Deze Road Map is tot stand gekomen via een extensieve interne en externe dialoog waaraan liefst 5.000 mensen deelnamen. Op deze wijze heeft het concern de koers bepaald voor onze wereldwijde duurzame inzet.

Voor onze Nederlandse onderneming geldt dat onze inzet volledig in lijn is met de SUEZ Road Map. Natuurlijk geven we er onze eigen invulling aan. Onze ontwikkeling is bovendien zo dat we in veel opzichten een voortrekkersrol hebben in het concern.

Via de SUEZ Road Map wordt duidelijk welke prioriteiten SUEZ groep stelt, en welke 17 doelen daarbij horen.

Hieronder is aangegeven aan welke doelen SUEZ Nederland een bijdrage wil of kan leveren. Dit doen we overigens in nauwe samenwerking met onze zusterondernemingen in België, Luxemburg en Duitsland; SUEZ Benelux & Germany). De hieronder genoemde kwantitatieve doelstellingen zijn ook van SUEZ Benelux & Germany.

 

Prioriteit 1: We zijn een open en verantwoordelijk bedrijf, gericht op samenwerking

 

Doelstelling: We streven naar meer diversiteit en welzijn op de werkplek

 • SUEZ Benelux & Germany streeft er naar jaarlijks liefst 85% van de medewerkers te trainen. In 2016 was dit 80%
 • We streven ernaar dat 22% van onze managementposities worden vervuld door vrouwen.
  • Eind 2016 werden 19,3% van de managementposities bezet door vrouwen.
 • We streven ernaar met onze betrokkenheidsonderzoeken alle medewerkers te kunnen bereiken en een deelname van 65% te bereiken.
  • Eind 2016 had SUEZ Benelux & Germany dit doel al bijna gerealiseerd.

 

Doelstelling: We streven naar maximale veiligheid en gezondheid op de werkplek

In het kader van deze prioriteit heeft SUEZ in Nederland en in breder concernverband al veel bereikt.

 • In het kader van het project Restricted Areas (zie Veiligheid) zijn inmiddels vrijwel alle locaties aangepast. Met dit project mogen er geen voetgangers meer aanwezig zijn in werkgebieden van shovels en kranen.
  • SUEZ Benelux & Germany heeft hier al het doel van 100% bereikt.
 • Verminder de accident frequency rate tot onder 13%.
  • SUEZ Nederland heeft al een stevigere doelstelling van 8,5% (2018).

 

Doelstelling: We bevorderen collegiale samenwerking en samenwerkingsverbanden

Deze prioriteit heeft een directe relatie met de strategische pijler van SUEZ Nederland: co-creatie.

 • We werken in dat kader aan middelen (denk aan Neth intranet, Skype, Yammer, OneDrive, Sharepoint) waardoor alle medewerkers met elkaar in verbinding kunnen staan.

 

Doelstelling: We vergroten onze invloed door derden te betrekken

SUEZ wil een voortrekkersrol hebben in de grondstoffenrevolutie en duurzaamheid in het algemeen.

 • Daarom willen we dat onze leveranciers verduurzamen, eventueel gestimuleerd door hier te voorzien in contracten.
 • We willen het aantal medewerkers dat zich bewust is van het belang van veiligheid met betrekking tot online data en verbindingen vergroten.

 

Prioriteit 2: We zijn leidend in de circulaire en de low carboneconomie

 

Doelstelling: We dragen bij aan het Klimaatakkoord door oorzaken weg te nemen

 • We verminderen directe en indirecte emissies van brandstofverbruik met 10%.
  • SUEZ Benelux & Germany streeft naar een daling van het brandstofverbruik met 3% per vervoerde ton afval.
 • We ondersteunen klanten bij het voorkomen van uitstoot van broeikasgassen.
  • SUEZ Benelux & Germany streeft er naar om in 5 jaar onze klanten te helpen 9,4 miljoen ton CO2-equivalenten emissie te vermijden
 • We streven naar een vergroting van het volume van gerecycled plastic.
  • SUEZ Nederland heeft inmiddels al zo’n 60% marktaandeel (huishoudelijke plastics). Het streven is hierin te groeien.
 • We vergroten de productie van duurzame energie.
  • SUEZ Benelux & Germany streeft naar een jaarlijkse productie van 535 GWh. (eind 2016: 484 GWh)

 

Doelstelling: Bevorder recycling, terugwinning en hergebruik van grondstoffen

 • We vergroten de productie van secundaire grondstoffen.
  • SUEZ Benelux & Germany streeft naar een toename van 5%.

 

Doelstelling: Versnel de digitalisering in de afvalinzameling in de landbouw, industrie, steden en huishoudens

 • SUEZ Benelux & Germany werkt aan diverse ontwikkelingen om containers en andere inzamelmiddelen te verbinden met het internet (of things).

 

Prioriteit 3: We ondersteunen de milieuprestaties van klanten met concrete oplossingen

 

Doelstelling: We betrekken derden door hen te consulteren en te betrekken

 • Bij alle strategische projecten en partnerships wordt een inventarisatie en analyse gemaakt van de stakeholders, met als doel op de juiste wijze de dialoog aan te gaan.
  • SUEZ Benelux & Germany committeert zich volledig aan de doelstelling.

 

Prioriteit 4: We dragen bij aan de samenleving

 

Doelstelling: We zetten ons in voor milieubescherming en die van de oceanen

 • We borgen dat emissies naar de lucht ruimschoots voldoen aan wet- en regelgeving.
  • SUEZ Benelux & Germany committeert zich volledig aan deze doelstelling.
 • We kiezen zoveel mogelijk voor leveranciers die aantoonbaar duurzaam ondernemen, of sociale ondernemers zijn.
  • SUEZ Benelux & Germany heeft hier voor het Supplier Evalution Model ontwikkeld, een voortdurend proces.