Ethiek

SUEZ kent hoge ethische normen die aansluiten bij de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de basisprincipes van OESO en het verdrag van de VN wat betreft corruptie. We streven ernaar internationale richtlijnen voor ethisch zakendoen na te leven, zoals staat omschreven in het Ethics Charter van SUEZ. Dit handvest is in diverse talen beschikbaar.

Alle landen van SUEZ hebben een Ethics Officer. In Nederland is dit de manager Health Safety & Environment. Hij ontwikkelt beleid, onderzoekt praktijkcasussen en adviseert het management. Ook is hij de aangewezen persoon voor medewerkers die ethische vragen hebben.

Ethische principes

Aan de manier waarop we werken aan onze doelen voor vandaag én morgen, liggen 4 fundamentele principes ten grondslag:

  • We handelen volgens de geldende wetten en regels
  • We verankeren integriteit in onze bedrijfscultuur
  • We geven blijk van loyaliteit en eerlijkheid
  • We hebben respect voor anderen

Deze 4 ethische principes passen we toe binnen onze organisatie, maar ook richting onze klanten, leveranciers, concurrenten en onze omgeving.

Alle nieuwe medewerkers bij SUEZ ontvangen het boekje ‘Ethiek’. Daarnaast hebben managers een bijzondere verantwoordelijkheid in het stimuleren van ethisch gedrag. Ze geven voorlichting en zorgen voor bewustwording, opleiding en controle van hun team. Ook bieden ze hulp en geven ze advies aan medewerkers wanneer ze vragen hebben over ethische dilemma’s.

Ethiek in commerciële relaties

In 2016 zijn circa 160 managementleden en salesmedewerkers aan de hand van trainingen bekend gemaakt met de Richtlijn Ethiek in Commerciële Relaties. Deze werd in 2015 geïntroduceerd. In 2017 zijn nog eens 24 medewerkers getraind. Daarnaast is via een flyer aan alle medewerkers aandacht gevraagd voor ethiek, met name door voorbeelden aan te reiken en inzichtelijk te maken wat do’s & don’ts zijn. Ook is aandacht besteed aan het omgaan met agressie, bijvoorbeeld bij provocatie onder werktijd (en daarbuiten).