Over dit verslag

Met dit verslag legt SUEZ Recycling & Recovery Netherlands (voorheen SITA Nederland Holding BV) verantwoording af over haar prestaties en die van haar dochterondernemingen in het kalenderjaar 2017. Dit heeft betrekking op de bedrijfsvoering in het algemeen en op duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder. Daarnaast geven we inzicht in onze ambities, plannen en projecten voor 2018 en die op de middellange termijn.

Dit verslag verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de Country Board van SUEZ in Nederland; alle leden zijn nauw betrokken en hebben – onder meer aan de hand van een interview – informatie aangeleverd met betrekking tot hun portefeuille. Daarnaast zijn verschillende andere interviews gehouden met specialisten of specifiek verantwoordelijke medewerkers. Gelijktijdig is ten behoeve van de samenstelling van dit rapport gebruik gemaakt van beschikbare managementinformatiesystemen en aanvullende informatie van verantwoordelijke medewerkers. Teksten en overige informatie zijn door management en verantwoordelijke functionarissen beoordeeld op consistentie en juistheid, voorafgaand aan publicatie.

Materialiteit en GRI

Onderdeel van onze strategie is het voeren van een gestructureerde, intensieve stakeholderdialoog. We delen kennis en inzichten, en zoeken in het kader van co-creatie allerlei samenwerkingsvormen. Gelijktijdig gebruiken we de stakeholderdialoog ook om onze strategie te toetsen en te ontwikkelen.

In de periode 2014 tot medio 2016 hebben we deze stakeholderdialoog uitgebreider opgezet, expliciet ten behoeve van een grondige materialiteitsanalyse. Deze was primair bedoeld om richting te geven aan de samenstelling van het jaarverslag. Voor deze jaargang hebben we geen nieuwe materialiteitsanalyse uitgevoerd. In het jaarverslag over 2016 is de eerdere materialiteitsanalyse uitgebreid opgenomen.

Voor dit verslag hebben we gebruik gemaakt van de richtlijn Standards (core) van het Global Reporting Initiative, zie ook de Content Index. Centraal in deze richtlijn staat de eerder vermelde materialiteitsanalyse; het ligt in de bedoeling om voor het verslag over 2018 de materialiteitsanalyse te actualiseren.

Dit verslag werd gepubliceerd in juni 2018. 

Scope

SUEZ in Nederland doet verslag van de financiële en niet-financiële prestaties van alle bedrijfsonderdelen van SITA Nederland waar ze voor meer dan 50% aandeelhouder is.

Gelijktijdig kijken we telkens terug en verder in de keten. Dit betekent dat we in onze jaarlijkse rapportages streven naar een completer beeld van de kringlopen van afval- en grondstofstromen, en een beeld willen schetsen van de dynamiek in de ketens waar we deel van uit maken. Daarom hebben we schematisch beeld opgenomen van kringlopen waarop we ons concentreren: kunststof, glas, papier, hout en gevaarlijk afval, zoveel mogelijk voorzien van feiten en cijfers uit 2017. 

Betrouwbaarheid

SUEZ streeft naar transparante, betrouwbare verslaglegging. Daarom is als bijlage een tabel opgenomen waarin relevante indicatoren nader worden verklaard. Bovendien wordt in de tabel aangegeven of de waarde is gebaseerd op schattingen of metingen en wordt de mate van betrouwbaarheid vermeld.

De indicatoren worden aan het begin van elk kalenderjaar verzameld en door de aandeelhouder SUEZ groep steekproefsgewijs geverifieerd. SUEZ in Nederland monitort zelf de gegevens die vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen worden gegenereerd.

Externe verificatie

Net als in voorgaande jaren heeft SUEZ in Nederland kosten en baten van volledige externe verificatie afgewogen en besloten het verslag niet als geheel te laten verifiëren. Onze financiële cijfers worden wel extern getoetst.