Ambitie: waarde toevoegen

SUEZ heeft in 2015 de resource revolution uitgeroepen. En SUEZ Recycling & Recovery in Nederland heeft er in 2015 nadrukkelijk voor gekozen om deze grondstoffenrevolutie aan te jagen. We namen en kregen een leidende rol in de ontwikkeling van de circulaire economie, zowel in onze nationale sector als binnen onze moederonderneming SUEZ. Die voortrekkersrol willen we met verve vervullen. Dat doen we langs verschillende wegen.

Vanzelfsprekend ondertekenden we begin 2017 het Grondstoffenakkoord, het startdocument van het Rijksbrede programma Circulaire Economie, aan de hand waarvan transitie-agenda’s voor sectoren/ketens worden opgesteld. In 2017 is dat gebeurd voor 5 sectoren/ketens, waaronder die van kunststoffen. SUEZ is vertegenwoordigd in het team dat deze agenda opstelde.

Behalve dat we betrokken willen zijn bij beleidsontwikkeling en –uitvoering, willen we inspireren, sturen en stimuleren. Waar het past bij onze positie, willen we een regisserende rol hebben. Dit zijn de ketens waarin we sterk zijn, bijvoorbeeld omdat we beschikken over het grootste marktaandeel, of meerdere schakels bezetten. We willen de regie om ketens hoogwaardig te sluiten. In andere ketens waarin we niet de gehele keten hoeven te overzien, willen we katalysator zijn.

In welke rol dan ook; we gaan uit van samenwerking. De grondstoffenrevolutie uitvoeren en de circulaire economie tot stand brengen, kunnen we niet alleen. Daarom willen we verbinden: partijen bij elkaar brengen en ketens sluiten. En we willen versnellen en daarmee concrete resultaten boeken.

Waardecreatie

Als onderneming en organisatie hebben we de nodige waarde toe te voegen. Een beeld daarvan ontstaat na bestudering van het waardecreatiemodel hieronder. Ons belangrijkste resultaat draait rond circulariteit met als kernvragen:

  • Hoeveel waarde kunnen we toevoegen aan een keten?
  • En hoe kunnen we het proces daartoe versnellen?

Het antwoord op beide vragen is te vinden in concrete actie en in samenwerking. SUEZ wil dat woorden zo snel mogelijk in daden worden omgezet. Wat ons betreft, mag daarbij sprake zijn van trial and error. We moeten sneller leren, sneller doen. Met respect voor wet- en regelgeving is de samenleving erbij gebaat als nieuwe introducties, routines en ketens sneller realiteit kunnen worden.

We geloven in samenwerking: in co-creatie. We delen tijd, energie en kennis met elkaar en met derden, en creëren daarmee ruimte en kansen om sneller en efficiënter resultaten te boeken. Culturen in organisaties, in onze sector en in markten zijn in dat opzicht weerbarstig. Als onderneming zelf zijn we in dat opzicht in de afgelopen jaren veranderd, we zien dat langzaam ook gebeuren om ons heen.

Lees meer bij Strategie.