Visie en missie

SUEZ wil van waarde zijn. Dit vereist dat we een visie hebben op alle dimensies waar onze invloed merkbaar is of kan gaan gelden. Zo zijn we ons zeer bewust van de betekenis die we als organisatie hebben voor onze medewerkers (en hun achterban), voor onze klanten en voor (markt)partners. Tegelijk zijn we enorm gedreven om verschil te maken voor de samenleving: lokaal, nationaal en mondiaal. Zelfs meer dan dat. Het oplossen van maatschappelijke problemen is kenmerkend voor de historie van de onderneming.

Het globale perspectief op onze samenleving is indringend en confronterend. De gevolgen van klimaatverandering zijn dagelijks voelbaar. Gelijktijdig leiden groei van de bevolking, verstedelijking, het streven naar welvaart en onze toenemende consumptie tot een ongekende snelheid waarmee we grondstoffen verbruiken. Berekend is dat we nu al in 9 maanden verbruiken wat de aarde in een jaar kan produceren en dat specifieke mineralen binnen 10 jaar volledig aan de aarde zullen zijn onttrokken.

De urgente vraag is dan ook: hoe zorgen we ervoor dat toekomstige generaties – onze kinderen – ook in hun behoeften kunnen voorzien?

Dit vereist een mondiale en internationale aanpak. De problemen overstijgen de macht van een of meerdere overheden, en een of meerdere bedrijven. Samenwerking, coördinatie en actie zijn van belang. Gelijktijdig is het ieders verantwoordelijkheid om zijn rol te nemen, dit door begrip te ontwikkelen voor de impact die we hebben. Bovendien is het urgent om snelheid te maken. Het tempo waarin we als mensheid zaken ten goede veranderen, is te gering. Duurzame ontwikkeling op lange termijn zet onvoldoende zoden aan de dijk. Snelle veranderingen zijn nodig, vooral in de manier waarop we blijven omgaan met natuurlijke grond- en brandstoffen.

Zowel de klimaatproblematiek als de grondstoffenschaarste vereisen dat we anders gaan denken over productie en consumptie, en dus ook over afval en grondstoffen. Het laatste betreft de essentie van het werk van SUEZ Nederland. Om anders om te gaan met afval en grondstoffen is een revolutie nodig. Deze grondstoffenrevolutie is al aan de gang. Maar die moet versnellen en verbreden. Onze sector is bij uitstek geschikt om hierin te stimuleren en te faciliteren: van doorslaggevende betekenis te zijn voor de circulaire economie. SUEZ wil hierbij een voortrekkersrol vervullen.

Missie: klanten helpen bij hun impact

SUEZ wil onze schaarse grondstoffen beschermen. We hebben daarvoor de kennis, de mogelijkheden en de mensen. Niet in het minst beschikken we over de innovatiekracht, het netwerk en de slagkracht van het internationale groepsnetwerk. Een revolutie versnellen kun je niet in je eentje. En ook ketens sluiten kunnen we niet alleen. Daarom moeten we nauw samenwerken met andere partijen in de keten.

Cruciaal is het besef dat we als geen ander klanten kunnen helpen bij hun impact. Dat begint bij het benutten van kansen om afval te voorkomen, of het verbruik te verminderen van primaire grondstoffen. Vervolgens willen we – samen met klanten – grondstoffenketens sluiten waarbij afval weer wordt ingezet als hoogwaardige grondstof (upcycling).

De grondstoffenrevolutie bestaat uit een nauwelijks te overziene aaneenschakeling van soms drastische innovaties rond afval, grondstoffen én productie. Dat vraagt om durf, de bereidheid om te experimenteren, te investeren, te veranderen, los te laten, en samen te werken.

Maar hij is inmiddels begonnen: met opdrachtgevers, toeleveranciers, afnemers, concurrenten, en vele andere partners werken we er hard aan. SUEZ wil hierbij verbinden en faciliteren. We willen versnellen en concreet resultaat boeken. We willen waarde toevoegen aan de hele keten.